Sorularıza cevaplar bulabileceğinizi düşünerek hazırladığımız 'Sık Sorulan Sorular' sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu yanlış bilgiye karşılık aşağıda örnek verilmiştir.

ÖRNEK:

Web sitemizde satılan 2021 model yeni model Mercedes Benz G500 AMG SUV araç

Araç mavi plaka olarak satış bedeli: 3.000.000.- TL

Araç Türkiye vergili olarak satış bedeli: 18.000.000.- TL

Araç Banka Teminat Bedeli (depozito): 4.000.000.- TL (ya da döviz veya ipotek mektubu karşılığı)

Hesabınızda kalan net para: 15.000.000 / 11.000.000 TL

Ve kaldı ki depozito bedeli araç kayıtları kapatıldığında iade alınmaktadır.!

Teminat vermeden araç satın alma hakkı yoktur. Türkiyede sadece Diplomatic misyonlar vergisiz araç kullanma hakkından faydalanabilmektedir.

Evet. Süre uzatım talepleri Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 17 nci maddesi kapsamında değerlendirilecek olmakla birlikte;
-65 yaş üstü kişilerin,
-65 yaş üstü olmayan sadece kronik rahatsızlığı (bağışıklık baskılayıcı tedavi alanlar, kanser hastaları, organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli meydana getirilen hastalar, kronik akciğer hastaları, şeker hastaları, karışık hipertansiyon, dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar vb) bulunan kişilerin (ibraz edilecek esenlik raporlarında istirahat süresinin bulunması şartı aranmaksızın),
Gümrük idarelerine vakit uzatımı talebinde bulunmaları halinde, 31.05.2022 evveliyatına kadar vakit uzatımı yapılması müsait bulunmuştur.

Hayır. Geçici 3 üncü madde 31.12.2021 evveliyatına kadar geçerli olacağından laf mevzusu madde kapsamında getirilen kolaylıklar da 01.01.2022 zamanı itibariyle yürürlükten kalkacaktır. Taşıtlara ait işlemler 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yurtdışında yerleşik olma; müsait durumda yurtdışında ikamet eden bireyin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son 1 sene içinde minimum 185 gün fiilen yurtdışında bulunmasıdır.

 

Hayır. Araç getirecek ferdin yurtdışında yerleşim yeri bulunması ve ikamet tesis etmesi şarttır. Gemilerde çalışan, şantiyede geçici süreyle vazife icra eden yada otelde kalan yurttaşlarımız son 1 senenin 185 gününü fiilen yurtdışında geçirseler de yurtdışında ikamet tesis etmediklerinden ötürü yurtdışında yerleşik sayılmazlar.

 

Yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük zaman hesabı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen pasaport giriş çıkış kayıtlarına nazaran program aracılığıyla yapılır. Pasaport yada hüviyet detayları programa girilir, program Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 1 sene (365 gün) giderek Türkiye’de ve yurtdışında kalınan süreleri hesaplar. Yurtdışında yerleşik olma durumunun hesaplamasını aşağıdaki misal ile açıklayabiliriz.

07.03.2018 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bireyin 07.03.2018’den geriye doğru 1 sene doğrusu 07.03.2017-07.03.2018 tarihleri içinde yurtdışındaki kalış süreleri hesaplanır. 185 günden fazla yurtdışında kalan ve olağan durumda yurtdışında ikamet eden bireyin yurtdışında yerleşik olduğu kabul edilir. Bu zaman hesabında araçlı ve araçsız deniz, hava, kara yada demiryoluyla meydana getirilen bütün giriş ve çıkışlar dikkate alınır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü suretiyle 185 günlük sürenin kesintisiz olarak yurtdışında geçirilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Türkiye’den ÇıkışTürkiye’ye GirişYurtdışında Kalınan SüreUlaşım Türü
07.03.201805.06.201890Havayolu
15.09.201814.12.201890Demiryolu
21.01.201907.03.201945Karayolu
Yurt Dışında Kalınan Toplam Süre225 gün

Yurttaşlarımız, Türk pasaportlarıyla yapmış oldukları yurda giriş çıkış işlemlerine ilişik detaylarını türkiye.gov.tr bağlantısından sorgulatıp öğrenebilirler.

Ayrıca kişiler pasaportlarında var olan giriş-çıkış tarihlerinden de yurtdışında kaldıkları zamanları hesaplayabilirler.

Türkiye Gümrük Bölgesi haricinde emekli olan kişilerin emeklilik tarihinden sonrasında Türkiye Gümrük Bölgesine ilk kez getirecekleri şahsi kullanıma mahsus kara taşıtları için 185 gün yurtdışında olma şartı aranmaz.

 

Aracın ikamet edilen ülkede kayıtlı olması gerekir. Ancak, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği devletlerinde ikamet eden kişiler ikamet bölgeleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği devletlerinde adlarına tescilli araçlarını da getirebilirler. Örneğin, Almanya’da yerleşik bir şahıs, Fransa’dan satın almış olduğu taşıtı geçici olarak Türkiye’ye getirebilir.

 

Türkiye’de yerleşik bir bireyin yurtdışından geçici olarak vasıta ithal etmesi olası değildir.

 

Yurtdışı göreve atanma, tahsil görme, çalışma vb. sebeplerle yurtdışına giden kişilerden kati dönüş yapanların ikametlerini Türkiye’ye nakletmeleri nedeniyle turistik kolaylıklardan faydalanarak 2 sene süreyle yabancı plakalı taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.

 

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılması olası değildir. Bu durumun tespiti halinde vasıta sahibi ile gerçek sahibi olmayan kişiler hakkındaki ayrı ayrı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai muamele uygulanır. Araç yurtdışı edilir.

Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıt; gerçek sahibinin Türkiye’de bulunması şartıyla, bu bireyin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi haricinde bulunan eşi, anne, baba ve evlatları tarafınca kullanılabilir. Bu durumda, taşıt gerçek sahibinin vasıta arasında bulunması gerekmemektedir. Ancak, taşıt sahibi yurtdışındayken Türkiye’de kalan taşıt park halinde bırakılır, asla kimse tarafınca (ana, baba, eş ve çocuklar dahil) kullanılamaz

 

Yabancı olan eşin yurtdışından taşıt getirebilmesi için yurtdışında 185 gün bulunması gerekmektedir. Ayrıca gezinsel kolaylıklar kapsamında meydana getirilen işlemlerde bireyin uyruğunun bir önemi bulunmamaktadır. Kişinin yurtdışında yerleşik olup olmadığı göz önünde bulundurulur.

 

Geçici ithalat hükümleri çerçevesinde turistik kolaylıklar kapsamında şahsi kullanıma mahsus ancak bir tane yabancı plakalı vasıta Türkiye’ye getirilebilir. Türk ve yabancı pasaportlarla meydana getirilen giriş çıkışlar bir tüm olarak değerlendirilir.

 

Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı ile beraber römork yahut motorsuz karavan getirilebilir.

 

Gümrük mevzuatı açısından turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtın yaşı ile alakalı sınırlama bulunmamaktadır.

 

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen sağdan direksiyonlu taşıtlar için Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi uyarınca bir engelleme bulunmamaktadır.

 

Türkiye’ye girişte geçerli bir sigorta poliçesi ibrazı zorunludur. Aracın sigorta poliçesinin bulunmaması yahut Türkiye’de geçerli olmaması niteliğinde gümrük idaresine en yakın yerden sigorta poliçesi düzenletilebilir.

 

http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/tebligler/gecici-ithalat adresinden ulaşılabilir.

 

Yabancı araçlar geçici giriş formu ise, çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi haricinde yerleşik kişilerden, Türkiye’ye muayyen bir müddet vazife yapmak yada öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini sahip emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı şahsi kullanıma mahsus kara taşıtları için gümrük idarelerince güvence karşılığında düzenlenen ve sadece Türkiye için geçerli olan belgeyi anlatım eder.

 

Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak suretiyle, muayyen bir müddet ile çalışmak yada tahsil görmek amacıyla gelen Türkiye Gümrük Bölgesi haricinde yerleşik yabancıların vatanlarında adlarına kayıtlı olan şahsi kullanıma mahsus kara taşıtına geçici bir süreyle Türkiye Gümrük Bölgesinde trafiğe tescil edilmek suretiyle geçici ithalat izni verilir. Bu taşıtlar emek verme yada tahsil süresi içinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir. Ancak, laf mevzusu kişilerin Türkiye’de çalışmaya yada eğitime başladıkları tarih itibariyle yurtdışında yerleşiklik şartını sağlamaları ve kesintisiz olarak çalışmaya yada eğitime devam etmeleri gerekmektedir.

 

Çift uyruklu Türk vatandaşları ile Mavi Kart sahibi kişiler hariç olmak suretiyle, Türkiye’de geçici olarak oturma iznini sahip yurtdışından emekli yabancılar Türkiye’de trafiğe tescil edilmek suretiyle yabancı plakalı taşıtlarını getirebilirler. Mavi Kart sahibi kişiler ikamet izninden muaf olarak Türkiye’de müddetsiz olarak ikamet edebildiklerinden, Mavi kart sahibi emeklilerin bu kapsamda taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.

 
Hayır. Yurtdışından emekliliği olmayan yabancıların belirtilen kapsamda taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.

Trafiğe tescil edilmek suretiyle geçici olarak yabancı plakalı taşıt getirilebilmesi için kişilerin Türkiye’de çalışmaya yada eğitime başladıkları tarih itibariyle yurtdışında yerleşiklik şartını sağlamaları gerekmektedir.

Örnek-1: Türkiye’ye 18.10.2017 tarihinde gelen ve 18.08.2018 tarihinde çalışmaya başlamış olan bir yabancının, çalışmaya başladığı tarihten geriye doğru bir yılda 304 gün Türkiye’de yerleşik olduğundan belirtilen kapsamda taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.

Örnek-2: Türkiye’ye 18.10.2017 tarihinde gelen ve 15.02.2018 çalışmaya başlamış olan bir yabancı, çalışmaya başladığı tarihten geriye doğru bir yılda 245 gün yurtdışında yerleşik olduğundan YTGGK ve YTGGF kapsamında taşıt getirebilir.

Trafiğe tescil edilmek suretiyle geçici olarak yabancı plakalı taşıt getirilebilmesi için kişilerin Türkiye’de çalışmaya yada eğitime başladıkları tarih itibariyle yurtdışında yerleşiklik şartını sağlamaları gerekmektedir. Bununla birlikte, Türkiye’ye emek verme amacıyla gelen kişilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına icra ettikleri emek verme izin başvurularının sonuçlanma periyodunun vakit alabilmesi göz önünde bulundurularak, bu kişiler için, emek verme izin başvurusunun yapıldığı tarih dikkate alınarak yurtdışında yerleşiklik şartı sorgulanmakta ve emek verme izninin alınmasını müteakip çalışmaya başlanıldığının tespiti halinde geçici ithalat izni verilmektedir.

 

Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli mavi kart sahibi kişilerin, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi yada Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu kapsamında taşıt getirmesi olası bulunmamaktadır.

 

Evet. İzin almak üzere Türk vatandaşlığından çıkan kişilerin trafiğe tescil edilmek suretiyle yabancı plakalı taşıt getirebilmeleri için Türk vatandaşlığından çıktıkları tarihten sonrasında yurtdışında ikamet tesis etmeleri ve 185 gün yurtdışında bulunmaları icap eder.

Örnek: Türkiye’de çalışmaya başladığı 18.09.2017 tarihinde çift uyruklu Türk vatandaşı iken 18.07.2018 tarihinde izin ile Türk vatandaşlığından çıkarak mavi kart alan bir kişi, Türk vatandaşlığından çıkmış olduğu tarihten geriye doğru bir yılda 303 gün Türkiye’de bulunduğundan yabancı plakalı taşıtını trafiğe tescil edilmek suretiyle geçici olarak Türkiye’ye getiremez. Belirtilen kapsamda taşıt getirebilmesi için 18.07.2018 tarihinden sonrasında yurtdışında ikamet tesis etmesi ve minimum 185 gün yurtdışında bulunması gerekmektedir.

Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan ve bu durumun firma ana sözleşmesinde yer aldığını kanıtlayan şirket ortağı kişiler Türkiye’de trafiğe tescil edilmek suretiyle yabancı plakalı araç getirebilirler.

 

Hayır. Belirtilen kapsamda getirilen araçların, süreklilik bulunmaması ve şahsi kullanım mevzusunun hizmet sözleşmesinde belirtilmesi şartıyla, yalnızca izin gerçek sahibi tarafınca istihdam edilen yada usulüne müsait olarak yetkili kılınan Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik şahıs tarafınca kullanılması mümkündür. Bu nedenle, sürücü olarak istihdam edilen ferdin maaş ve SGK ödemelerinin izin gerçek sahibi tarafınca yapılması gerekir.

Gümrük idarelerince Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu düzenlenmesi için aracın gümrük vergilerinin fazlası ücretinde teminat verilmesi gerekmektedir. Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi için aranan güvence miktarı ise yetkili kefil kurum olan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu-TURİNG tarafınca vergi tutarlarına bağlı olarak belirlenmektedir.

 

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi yada Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu alabilmek için, yabancı uyruklu olmak gerekmektedir.

Bu kişilerden, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresi belgesi ile beraber durumlarına müsait olan;

 • Çalışmak suretiyle Türkiye’de bulunanlar için emek verme izin belgesi,
 • Öğrenciler için kayıtlı olduğu okul idaresi tarafınca düzenlenen tahsil belgesi,
 • Emekliler için, yurtdışından emekli bulunduğunu gösterir emeklilik belgesi,

istenilmektedir.

YTGGK yada YTGGF kapsamında geçici olarak ithal edilen taşıtlara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen MA-MZ harf serisini taşıyan plakaları temsil etmektedir.

 

MA-MZ plakasına kaydedilmek üzere getirilen araç ile alakalı bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

 

MA-MZ plakasına kayıt için getirilen araç vazife yada eğitime başlama zamanı öncesinde yada hemen sonra yurtdışında tescil edilmiş olabilir.

 

Bu kapsamda getirilecek taşıtlara bireyin ikamet tezkeresi ve emek verme izni süreleri ile tahsil süresi de göz önünde bulundurularak her defasında 2 yılı geçmeyecek biçimde zaman verilmektedir.

 

YTGGK yada YTGGF kapsamında getirilen taşıtın süresinin uzatılabilmesi için emek verme izin belgesi, ikamet tezkeresi şeklinde belgelerin zaman uzatımlarının yapılma olması gerekmektedir. Süreleri uzatılmış laf mevzusu belgeler ve lüzumlu öteki belgeler ile beraber Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile getirilen taşıtlar için kefil müessese vasıtasıyla gümrük idaresine; Yabancı taşıtlar geçici giriş formu ile getirilen taşıtlar için direkt gümrük idaresine müracaat yapılmalıdır.

 

Taşıt sahiplerinin geçici ithal giriş iznindeki durumlarının devam ettiğini belgelendirmesi hâlinde, taşıtların Türkiye’de kalma süreleri uzatılır. Bu biçimde yapılacak vakit uzatımlarında bir seferde verilecek vakit 24 ayı geçemez.

 

Çalışma izin belgesi ve ikamet tezkeresi vakit uzatımı için meydana getirilen başvuruların sonuçlanmaması halinde vakit uzatımı için meydana getirilen resmi müracaat sonuçlarının beklenildiğine dair tevsik edici malumat ve belgelerle beraber izin süresi içinde kefil kurum yada alakalı gümrük idaresine müracaat yapılması gerekmektedir.

 

Bu kişilerin en geç 30 (otuz) gün içinde gümrük idaresine başvurarak taşıtlarını yurtdışı etme, devir yada terk işlemlerinden birini tesis etmeleri gerekir. Aksi durumda 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi uyarınca cezai muamele uygulanarak taşıt yurtdışı edilir.

 

Bu işlemler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca bir ücret alınmamaktadır. Ancak kefil kurum tarafınca ücret alınmakta olup, bu ücretler ile alakalı kefil kuruluştan (TURİNG internet sitesinden www.turing.org.tr) malumat edinilebilir.

 

YTGGK yada YTGGF kapsamında getirilen taşıtlar Türkiye’de taşıt sahibinin eşi yada usul yahut füruu olan kişilerce (ana, baba, eş ve çocuklar) ve hususi bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak taşıt sahibi tarafınca istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik şahıs tarafınca kullanılabilir. Taşıt sahibi haricinde taşıtı kullanabilecek bu kişilerin de trafik tescil belgesinde isimlerinin yer alması gerekmektedir.

 

YTTGK yada YTGGF’ye kayden geçici ithal edilen taşıtların yeniden bu belgeye kayden taşıt getirme hakkı bulunan bir başkasına devir işleminin yapılabilmesi, kişilerin aslolan yerleşim yerinin bulunmuş olduğu ülkede yahut o ülke toprağı sayılan elçilik yada konsolosluklarda iyelik devrinin yapıldığının belgelendirilmesi ve taşıtın gümrük idaresinin denetimine katılımı hâlinde mümkündür.

 

YTGGK yada YTGGF kapsamında getirilen aracın başka bir yabancıya devredilebilmesi için, aracı devredecek bireyin Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartlarında değişim olmaması; devralacak bireyin ise, Türkiye’de çalışmaya yada eğitim görmeye başladığı tarih itibarıyla yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlıyor olması ve taşıtın devir alınacağı tarih itibarıyla emek verme yada tahsil durumunun kesintisiz olarak devam ediyor olması gerekir.

 

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) gereğince çifte vatandaşların yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında araç getirme hakkı bulunmamaktadır.

 

Ne yazık ki hayır, çifte vatandaşlar yabancıdan yabancıya alım satım hakkından faydalanmazlar, sadece yurt dışında ikamet eden (1 yılın 6 ayından fazlasını Türkiye dışında geçirenler) 2 yıl süreli triptik dediğimiz yabancı plakası ile Türkiye’de araçlarını kullanabilirler.

Ne yazık ki hayır, çift vatandaşlığa sahip olanların bu hakkı yoktur.

Bu konuda gümrük müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz.

Hayır, eğer aracınız MA-MZ plakalı bir araç ise, gerekli şartları yerine getirdiğiniz süre boyunca kullanabilirsiniz.

Hayır, eğer aracınız MA-MZ plakalı bir araç ise, gerekli şartları yerine getirdiğiniz süre boyunca kullanabilirsiniz.

Evet, karne süresi geçen araçlar belirli bir cezaya tabii olur, miktarı ise gümrük müdürlüğünden, geçen süreye göre öğrenilebilir.

Merhaba, bu şekilde bir işlem gerçekleştirebilmeniz ticari işlem statüsüne girmektedir ve konu burada yazacağımız kadar kısa değildir. Detaylar için bizi arayabilirsiniz.

Nişsanlınız üzerine aldığınız aracı sadece nişanlınız kullanır, evlilik durumunda siz de kullanabilirsiniz. Türk vatandaşlığına geçerse aracı kullanmak hakkını kaybedecektir, vergilerini ödese dahi kullanamaz, o zaman 3 seçenek vardır : – Aracı bir başka yabancıya satacaksınız – Aracı yurt dışına çıkaracaksınız – Aracı gümrüğe hibe edeceksiniz. Detaylar için lütfen bizi arayınız.

Evet, örgün eğitimde eğitim almanız gerekmektedir ve Türkiye’ye geliş tarihiniz ile öğrenciliğinizin başlama tarihi arasında 185 günden fazla olmamalıdır.

Bütün yabancı uyruklu kişilere vergili veya vergisiz alınsın MA-MZ plaka verilir, eğer taxfreecar statüsünde bir araç alma hakkına sahip değilseniz, o zaman vergili de alabilirsiniz ve o zaman bir başka Türk vatandaşına satabilirsiniz. Bu konuda şunu belirtmekte fayda vardır, ister vergili olsun ister vergisiz bütün araçlara MTV ve Araç Sigortası ödemek zorundasınız. Sadece MA (misafir) plakalı araçlarda ÖTV ve KDV ödenmez.

Gerekli şartları yerine getirdiğiniz sürece kullanabilirsiniz. Belirli bir süresi yoktur. Öğrenci iseniz, öğrencilik bitene kadar, çalışıyor iseniz, çalıştığınız sürece.

Merhaba, bu şekilde bir işlem gerçekleştirebilmeniz ticari işlem statüsüne girmektedir ve konu burada yazacağımız kadar kısa değildir. Detaylar için bizi arayabilirsiniz.

Hayır. Türkiye’de gerekli şartları yerine getirdiğiniz süre aracınızı burada süresiz kullanabilirsiniz.

MTV (Motorlu taşıtlar vergisi) ve Araç Sigortası

Hayır, belirli şartlara uymak gerekir. Bu şartları da bağlantıdan kontrol edebilirsiniz.

Ukrayna’da yaşayan; ancak, giriş yapmak istedikleri tarihten önceki bir yıl içinde minimum 185 gün yurt haricinde geçirmiş olma şartını sağlamayan kişilerin savaşın başladığı 24.02.2022 zamanı itibarıyla Türkiye’ye anılan ülkede tescilli taşıtları ile beraber giriş yapmak istemeleri niteliğinde taşıtlarına 90 gün geçici ithal izni verilecek; bu sürenin nihayetinde cenk ve sıra dışı durumun devam etmesi halinde gerçek sahibinin en yakın gümrük idaresine başvurması halinde 90’ar gün vakit uzatımı yapılacaktır.

 

29/9/2009 tarihindeki ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi haricinde ikamet eden, öteki bir ifadeyle yurtdışında yerleşik olan kişiler ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını turistik imkanlar kapsamında geçici olarak getirebilirler.

Yurtdışında yerleşik olma; müsait durumda yurtdışında ikamet eden bireyin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son 1 sene içinde minimum 185 gün fiilen yurtdışında bulunmasıdır.

 

Hayır. Araç getirecek ferdin yurtdışında yerleşim yeri bulunması ve ikamet tesis etmesi şarttır. Gemilerde çalışan, şantiyede geçici süreyle vazife icra eden yada otelde kalan yurttaşlarımız son 1 senenin 185 gününü fiilen yurtdışında geçirseler de yurtdışında ikamet tesis etmediklerinden ötürü yurtdışında yerleşik sayılmazlar.

 

Yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük zaman hesabı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen pasaport giriş çıkış kayıtlarına nazaran program aracılığıyla yapılır. Pasaport yada hüviyet detayları programa girilir, program Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 1 sene (365 gün) giderek Türkiye’de ve yurtdışında kalınan süreleri hesaplar. Yurtdışında yerleşik olma durumunun hesaplamasını aşağıdaki misal ile açıklayabiliriz.

07.03.2018 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bireyin 07.03.2018’den geriye doğru 1 sene doğrusu 07.03.2017-07.03.2018 tarihleri içinde yurtdışındaki kalış süreleri hesaplanır. 185 günden fazla yurtdışında kalan ve olağan durumda yurtdışında ikamet eden bireyin yurtdışında yerleşik olduğu kabul edilir. Bu zaman hesabında araçlı ve araçsız deniz, hava, kara yada demiryoluyla meydana getirilen bütün giriş ve çıkışlar dikkate alınır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü suretiyle 185 günlük sürenin kesintisiz olarak yurtdışında geçirilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Türkiye’den ÇıkışTürkiye’ye GirişYurtdışında Kalınan SüreUlaşım Türü
07.03.201805.06.201890Havayolu
15.09.201814.12.201890Demiryolu
21.01.201907.03.201945Karayolu
Yurt Dışında Kalınan Toplam Süre225 gün

Yurttaşlarımız, Türk pasaportlarıyla yapmış oldukları yurda giriş çıkış işlemlerine ilişik detaylarını türkiye.gov.tr bağlantısından sorgulatıp öğrenebilirler.

Ayrıca kişiler pasaportlarında var olan giriş-çıkış tarihlerinden de yurtdışında kaldıkları zamanları hesaplayabilirler.

Türkiye Gümrük Bölgesi haricinde emekli olan kişilerin emeklilik tarihinden sonrasında Türkiye Gümrük Bölgesine ilk kez getirecekleri şahsi kullanıma mahsus kara taşıtları için 185 gün yurtdışında olma şartı aranmaz.

 

Aracın ikamet edilen ülkede kayıtlı olması gerekir. Ancak, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği devletlerinde ikamet eden kişiler ikamet bölgeleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği devletlerinde adlarına tescilli araçlarını da getirebilirler. Örneğin, Almanya’da yerleşik bir şahıs, Fransa’dan satın almış olduğu taşıtı geçici olarak Türkiye’ye getirebilir.

 

Türkiye’de ikamet eden kişilerin yurtdışından taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır. Bazı web siteleri ve oto galerileri, yurttaşlarımızın yurtdışından düşük ücretler ödeyerek alacakları lüks araçları Türkiye’de sorunsuz olarak kullanabileceğine ait yanlış bilgiler sunmaktadırlar. Bu söylemler vatandaşlarımızı aldatmaya yönelik olup tamamen Gümrük mevzuatına aykırı veriler ihtiva etmektedir. Bakanlığımız birimlerince bu tür kanunsuz kullanımlar belirlenerek cezai muamele uygulanmakta ve araçların yurtdışı edilmeleri sağlanmaktadır.

 

Türkiye Gümrük Bölgesi haricinde yerleşik Türk vatandaşı, çifte vatandaş yada mavi kart sahibi kişilerin (emekliler dahil) taşıtları Türkiye’de 730 güne kadar kalabilir.

 

Yabancı uyruklu kişilerin (mavi kart hamili olanlar hariç) taşıtlarına verilecek zaman bu kişilerin bizim ülkemizde kalma süresinden uzun olamaz. Oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere 180 günde toplam 90 gün zaman verilir. (Örneğin Sarp Sınır Kapısından Türkiye’ye kimlikle giriş meydana getiren Gürcistan vatandaşına verilecek zaman 180 günde 90 günü geçemeyeceğinden taşıtına da en çokca 90 gün zaman verilir.) bizim ülkemizde oturma izni bulunan yabancı uyrukluların taşıtlarına verilecek zaman ise ikamet tezkeresinde belirtilen zaman kadar olabilir ve bu zaman 730 günden uzun olamaz.

 

730 günlük sürenin tamamını kullanan yada yerleşim yeri şartını sağlayamayan kişiler şartları sağlayana kadar taşıt getiremezler. Ancak, laf mevzusu kişiler Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği vatanlarında yerleşik ise bu ülkelerde adlarına kayıtlı olan şahsi kullanıma mahsus kara taşıtlarını yılda bir kere olmak suretiyle bir ay vakit ile getirebilirler.

 

Taşıtların yurtta kalma sürelerini; 1 (bir), 2 (iki) ve 3 (üç) aya kadar aşması durumunda 2022 yılı için sırayla 470 TL, 940 TL ve 1.410 TL para cezası uygulanır. 3 (üç) ayı geçen süre aşımlarında ise, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238.maddesi uyarınca aracın gümrük vergileri ücretinin ¼ (dörtte biri) oranında para cezası tahsil edilir.

 

Taşıtın mülkiyet belgesi (taşıt, giriş yapacak kişiye ilişkin değil ise geçerli bir vekâletname yada kiralama sözleşmesi), taşıtı getiren ferdin ehliyeti, taşıta ilişkin Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi, ferdin pasaportu (ülkeye göre resmi hüviyet), yurtdışından emekliler için konsolosluk yada elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgesi ile Tüzel kişiliğe ilişik taşıtları getirecek kişilerin firma ortağı yada mensubu bulunduğunu gösterir noter yada konsolosluk onaylı Türkçe tercümeli belgenin ibrazı gerekir.

 

Yurtdışında yerleşik kişiler seyahatleri öncesinde kendilerine ve taşıtlarına ilişik detayları cep telefonu, tablet veya bilgisayarlarından gümrük kapılarına bildirebilecektir. Uygulaması süregelen ve Bakanlığımızın https://uygulama.gtb.gov.tr/Tasit1OnBeyan/ internet adresinden veya “e-Devlet Kapısı” üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/gtb-tasit-on-beyan) ulaşılabilen Taşıt Önbeyan uygulaması yardımıyla gümrük kapılarında işlemler daha süratli ve akıcı bir biçimde tamamlanacaktır. Ayrıca kapılardaki bekleme süresi asgari düzeye inecektir.

 

Türkiye’de yerleşik bir bireyin yurtdışından geçici olarak vasıta ithal etmesi olası değildir.

 

Yurtdışı göreve atanma, tahsil görme, çalışma vb. sebeplerle yurtdışına giden kişilerden kati dönüş yapanların ikametlerini Türkiye’ye nakletmeleri nedeniyle turistik kolaylıklardan faydalanarak 2 sene süreyle yabancı plakalı taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.

 

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılması olası değildir. Bu durumun tespiti halinde vasıta sahibi ile gerçek sahibi olmayan kişiler hakkındaki ayrı ayrı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai muamele uygulanır. Araç yurtdışı edilir.

Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıt; gerçek sahibinin Türkiye’de bulunması şartıyla, bu bireyin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi haricinde bulunan eşi, anne, baba ve evlatları tarafınca kullanılabilir. Bu durumda, taşıt gerçek sahibinin vasıta arasında bulunması gerekmemektedir. Ancak, taşıt sahibi yurtdışındayken Türkiye’de kalan taşıt park halinde bırakılır, asla kimse tarafınca (ana, baba, eş ve çocuklar dahil) kullanılamaz

 

Taşıtın gerçek sahibi haricinde yurtdışında yerleşik başka bir kişi tarafınca vekaleten getirilmesi mümkündür. Taşıtın sahibi haricinde başka bir kişi tarafınca vekâleten getirilmesi halinde hem vekâleten aracı getiren şahıs aynı zamanda araç sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi haricinde yerleşik olma ve 185 gün koşulunu sağlaması gerekir.

Vekâleten getirilen taşıtlar için giriş sırasında gümrük idaresine geçerli bir vekâletname ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yurtdışında yerleşik firma adına kayıtlı taşıtlar sadece yurtdışında yerleşik firma mensupları yada ortakları tarafınca vekâleten getirilebilmektedir.

 
 • Elçilik, konsolosluk yada noterlikçe onaylı vekâletnameler,
 • Aracı getiren kişi ile aracın gerçek sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,
 • Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek alakalı ülkenin gümrük, belediye, güvenlik ve mahkeme benzer biçimde resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,
 • Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin araba kuruluşlarınca düzenlenen belgeler,
 • Otomobil firmaları ve öteki tüzel kişiliklere ilişkin taşıtlar için şirket sahibi yada idare kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,
 • Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi benzer biçimde belgeleri

Vekâlet belgesi olarak kabul edilir.

Türkiye’de yerleşik bir kişinin, yurtdışında yerleşik başka bir kişiye ilişkin taşıtı vekâleten de olsa geçici olarak ithal etmesi olası değildir.

 

Yabancı olan eşin yurtdışından taşıt getirebilmesi için yurtdışında 185 gün bulunması gerekmektedir. Ayrıca gezinsel kolaylıklar kapsamında meydana getirilen işlemlerde bireyin uyruğunun bir önemi bulunmamaktadır. Kişinin yurtdışında yerleşik olup olmadığı göz önünde bulundurulur.

 

Turistik imkânlar dahilinde araç getirilebilmesi için nereli olduğunun bir önemi yoktur. Yurtdışında yerleşik olmak yeterlidir.

 

Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların Türkiye’deki merkez/şube/acente faaliyetlerinde kullanılması olası değildir. Taşıt yalnızca getiren şahıs ve bu ferdin yurtdışında yerleşik eşi, usul yada füruu olan kişilerce kullanılabilir.

 

Geçici ithalat hükümleri çerçevesinde turistik kolaylıklar kapsamında şahsi kullanıma mahsus ancak bir tane yabancı plakalı vasıta Türkiye’ye getirilebilir. Türk ve yabancı pasaportlarla meydana getirilen giriş çıkışlar bir tüm olarak değerlendirilir.

 

Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı ile beraber römork yahut motorsuz karavan getirilebilir.

 

Geçici ithalat izin sürelerinin tamamını kullanmadan taşıtıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan kişilerin yurtdışında yerleşik olma şartını sağlaması halinde kullanılmayan süreler verilerek taşıtın girişine izin verilir. 185 gün yurtdışında bulunma şartının her girişte sağlanması gerekir.

Ancak geçici ithalat izin sürelerinin tamamını kullanmadan taşıtıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan emeklilerin, izin süresi arasında olmak koşuluyla, izinden kalan sürelerini kullanmak suretiyle taşıtıyla yine Türkiye Gümrük Bölgesine girişlerinde 185 gün koşulu aranmaz.

Süresinin tamamını kullanan şahıs çıkış tarihinden itibaren 185 gün yurtdışında bulunmadan aynı yada değişik bir taşıtı Türkiye’ye getiremez. Yeniden taşıt getirilebilmesi için 185 gün yurtdışında bulunulması gerekir.

 
Süresi sona ermiş taşıtın yurtdışında 185 gün bulunmadan sınır kapısından giriş-çıkış yaparak yine getirilmesi olası değildir.

Mülkiyet sahibinin yurtdışında kalmış olduğu sürelere bakılarak muamele yapılır. Satın alan şahıs şayet yurtdışında yerleşikse taşıt getirmesine izin verilir.

 

Araçsız olarak Türkiye’de bulunma süreleri ile alakalı gümrük mevzuatı açısından bir engelleme bulunmamaktadır.

 

Gümrük mevzuatı açısından turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtın yaşı ile alakalı sınırlama bulunmamaktadır.

 

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen sağdan direksiyonlu taşıtlar için Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi uyarınca bir engelleme bulunmamaktadır.

 

Türkiye Gümrük Bölgesi haricinde yerleşik kişilerin kiralayarak taşıt getirmesine izin verilir. Kiralanarak getirilen taşıtlara verilecek zaman, bireyin vatandaşlık ve oturumuna bağlı olarak, 730 günlük süreyi de aşmamak kaydıyla kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun olamaz.

 

Araç Türkiye’de bırakarak yurtdışına çıkmak için en yakın gümrük idaresine başvurulmak üzere aşağıdaki işlemlerden birinin yapılması gerekir.

 • Taşıtın gümrük idaresine teslim edilmesi,
 • Taşıtın başkası tarafınca kullanılmayacağına ilişik Tebliğin 7 No.lu ekinde yer edinen örneğe müsait olarak düzenlenen, iki nüsha imzalı taahhütnamenin her çıkışta gümrük idaresine sunulması ve bu talebin gümrük idaresince müsait bulunması.

Pasaport işlemleri esnasında laf mevzusu işlemlerin gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi halinde izin hak sahibi, geçişlik işlemlerinden ilkin gümrük idaresine yönlendirilecektir. Bu sebeple herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için taşıtsız olarak yurtdışına çıkmadan ilkin en yakın gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir.

Taşıtlarını gümrüğün denetimine bırakmadan yada taahhütname ile gümrük idaresinden izin almadan yurtdışına çıkan kişiler haklı bir nedenleri olduğunu kanıtlama edemezlerse haklarında, tespit evveliyatına kadar meydana getirilen bütün çıkışlar için bir kez Gümrük Kanunun 238 inci maddesi uyarınca para cezası uygulanır.

 

Gümrük idaresinin denetimine bırakmadan, taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılması halinde taşıtın süresi işlemeye devam eder.

 

Gümrük idaresine yada Yediemin otoparkına bırakılan taşıtlar, taşıtın teslim edilmiş olduğu tarihten itibaren 3 (üç) ay süreyle gümrük nezaretinde kalabilir. Bu sürenin 3 ay daha uzatılması için alakalı gümrük idaresine müracaat yapılabilir. Süresi içinde teslim alınmayan veya vakit uzatımı için müracaat yapılmayan taşıtlar hakkındaki herhangi bir adli yada yönetimsel araştırma, inceleme, tahkikat yada takibat bulunmaması halinde tasfiye hükümleri uygulanır.

 

En yakın gümrük idaresine dilekçe ile başvurularak taşıt gümrüğe terk edilebilir. Gümrüğe terk edilecek taşıta ait yasal olarak gerçekleşme eden vergi ve cezalar var ise bunların ödenmesi gerekir.

Turistik kolaylıklardan istifade edilerek geçici ithali meydana getirilen taşıt Türkiye’de yerleşik olsun yahut olmasın bir başkasına satılamaz.

 

Türkiye’ye girişte geçerli bir sigorta poliçesi ibrazı zorunludur. Aracın sigorta poliçesinin bulunmaması yahut Türkiye’de geçerli olmaması niteliğinde gümrük idaresine en yakın yerden sigorta poliçesi düzenletilebilir.

 

Aracın bilgisayardaki giriş kaydı kapatılır ve pasaporttaki “taşıt vardır” kaşesi iptal edilir.

 

http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/tebligler/gecici-ithalat adresinden ulaşılabilir.

 

Çift uyruklu Türk vatandaşları ile Mavi Kart sahibi kişiler hariç olmak suretiyle, Türkiye’de geçici olarak oturma iznini sahip yurtdışından emekli yabancılar Türkiye’de trafiğe tescil edilmek suretiyle yabancı plakalı taşıtlarını getirebilirler. Mavi Kart sahibi kişiler ikamet izninden muaf olarak Türkiye’de müddetsiz olarak ikamet edebildiklerinden, Mavi kart sahibi emeklilerin bu kapsamda taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.

 
Hayır. Yurtdışından emekliliği olmayan yabancıların belirtilen kapsamda taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen sürelerin tamamının kullanılmasından sonrasında şahıs yine Türkiye’ye taşıt getirmek isterse,

 • Kişinin giriş yapılmak istenen tarih itibariyle, son 365 günün minimum 185 gününü kesintili yada kesintisiz yurt haricinde geçirmesi (yurt dışı yerleşiklik şartını sağlaması),
 • Taşıtın kesintisiz olarak 185 gün yurt haricinde bulunmuş olması
 • Şahsın bu zaman içinde Türkiye’ye herhangi bir taşıt getirmemiş olması,

gerekmektedir.

Kişinin daha ilkin 730 günlük bir izin süresinin tamamını kullanmış olması halinde aşağıdaki durumlar laf mevzusu olmaktadır:

 • Çıkış tarihinden itibaren 185 gün şahıs ve taşıt fiilen yurt haricinde bulunmuştur. Bu durumda, 730 gün zaman verilir.
 • Taşıt 185 gün fiilen yurt haricinde bulunmuştur. Ancak, şahıs giriş yapmak istediği tarih itibariyle son 365 günün 185 gününü yurt haricinde geçirmemiştir. Yurt haricinde yerleşiklik şartı sağlanmadığından ferdin yabancı plakalı taşıtını geçici olarak getirme hakkı bulunmamaktadır.
 • Kişi yine taşıtıyla giriş yapmak istediği tarih itibariyle 185 gün yurt haricinde bulunmuş olmakla beraber, bu zaman zarfında aralıklarla Türkiye’ye taşıtsız giriş yapmıştır. Taşıt ise kesintisiz olarak yurt haricinde kalmıştır. Bu durumda kişiye, 730 günlük sürenin hepsi verilir.

Örnek 1-Taşıtı ile Türkiye’de 730 gün kalmış olarak 15.08.2019 tarihinde yurtdışına çıkan şahıs, 20.02.2020 tarihinde yine taşıtıyla beraber vardığında gerek kişi gerekse taşıt 185 günden fazla yurtdışında kalmış olduğu için taşıtına 730 gün zaman verilir.

Örnek 2-Taşıtı ile Türkiye’ye 18.07.2017 tarihinde gelen bir şahsa 18.07.2019 geçmişine kadar 730 gün zaman verilmiştir. Şahıs 18.05.2019 tarihinde taşıtını gümrüğe teslim ederek yurtdışına çıkmış 19.06.2019 tarihinde geri dönmüştür. Taşıtın gümrüğe teslim edilmesi izin süresini durduracağından izin zaman sonu 18.08.2019 geçmişine ötelenmiştir. Şahıs 730 günlük sürenin tamamını kullanarak 18.08.2019 tarihinde taşıtıyla beraber yurt dışına çıkar. Şahıs yine 19.01.2020 tarihinde giriş yapmak istediğinde geriye doğru 365 gün içinde toplam 185 gün fiilen yurt haricinde bulunduğundan yurt haricinde yerleşiklik şartını sağlamaktadır. Ancak, taşıt fiilen ancak 154 gün yurt haricinde bulunduğundan zaman verilememektedir. Bu durumda kişi taşıtı ile Türkiye’ye 19.02.2020 tarihinde yine giriş yapabilecektir.

Örnek 3- Taşıtı ile Türkiye’ye 18.07.2017 tarihinde gelen bir şahsa 18.07.2019 geçmişine kadar 730 gün zaman verilmiştir. Şahıs 730 günlük sürenin tamamını kullanarak 18.07.2019 tarihinde taşıtıyla beraber yurt dışına çıkar. Şahıs yine 19.09.2019 tarihinde taşıtsız Türkiye’ye gelir ve 15 gün kalmış olarak yine yurt dışına çıkar. 19.02.2020 tarihinde taşıtıyla beraber giriş yapmak istediğinde geriye doğru 365 gün içinde toplam 185 gün fiilen yurt haricinde bulunduğundan yurt haricinde yerleşiklik şartını sağlamaktadır. Taşıt da 185 gün kesintisiz yurt haricinde kalmış olduğu için ferdin Türkiye’de geçirmiş olduğu 15 gün düşülmez ve 730 gün zaman verilir.

Yabancı plaka ile maksimum 2 yıl kalınabilir. Bu tip araçlara gümrükte pasaporta işlenen sürenin adı Triptik’tir. Bu süre 1 gün bile geçse cezası aracın vergilendirilmiş kıymetinin 2 katıdır. Hastalık, kaza, ölüm, doğal afetlerden dolayı olan mazeret gecikmeleri belge ile gümrük müdürlüğüne bildirilirse ceza alınmaz.

Evet, örgün eğitimde eğitim almanız gerekmektedir ve Türkiye’ye geliş tarihiniz ile öğrenciliğinizin başlama tarihi arasında 185 günden fazla olmamalıdır.

Gerekli şartları yerine getirdiğiniz sürece kullanabilirsiniz. Belirli bir süresi yoktur. Öğrenci iseniz, öğrencilik bitene kadar, çalışıyor iseniz, çalıştığınız sürece.

Merhaba, bu şekilde bir işlem gerçekleştirebilmeniz ticari işlem statüsüne girmektedir ve konu burada yazacağımız kadar kısa değildir. Detaylar için bizi arayabilirsiniz.

Eğer alma hakkına sahipseniz evet alabilirsiniz. Alma hakkından kasıt ise, Türkiye’de ikamet ediyor ve çalışıyorsanız. Bu da yetmeyebilir zira şartlar çok detaylıdır. Lütfen bizimle iletişim kurunuz.

Merhaba, bizim stoklarımızda hem Türkiye’de olan hem de Yurt dışında olan araçlarımız vardır. Stok durumunda belirtilmiştir. Sizin bu araçlardan alma hakkınızın olup olmadığını bilemeyiz. Lütfen bizimle iletişim kurunuz.

Hayır. Türkiye’de gerekli şartları yerine getirdiğiniz süre aracınızı burada süresiz kullanabilirsiniz.

Vergilerini hesaplaması gümrük müdürlüğünce yapılmaktadır. Ancak öncelikle sizin durumunuz, aracın durumunu bize e-posta ile gönderirseniz size bu klonuda bilgi verebiliriz.

MTV (Motorlu taşıtlar vergisi) ve Araç Sigortası

Hayır, belirli şartlara uymak gerekir. Bu şartları da bağlantıdan kontrol edebilirsiniz.

Vergilerini hesaplaması gümrük müdürlüğünce yapılmaktadır. Ancak öncelikle sizin durumunuz, aracın durumunu bize e-posta ile gönderirseniz size bu klonuda bilgi verebiliriz.

Eğer alma hakkına sahipseniz evet alabilirsiniz. Alma hakkından kasıt ise, Türkiye’de ikamet ediyor ve çalışıyorsanız. Bu da yetmeyebilir zira şartlar çok detaylıdır. Lütfen bizimle iletişim kurunuz.

Merhaba, bizim stoklarımızda hem Türkiye’de olan hem de Yurt dışında olan araçlarımız vardır. Stok durumunda belirtilmiştir. Sizin bu araçlardan alma hakkınızın olup olmadığını bilemeyiz. Lütfen bizimle iletişim kurunuz.

Gümrük idarelerince Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu düzenlenmesi için aracın gümrük vergilerinin fazlası ücretinde teminat verilmesi gerekmektedir. Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi için aranan güvence miktarı ise yetkili kefil kurum olan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu-TURİNG tarafınca vergi tutarlarına bağlı olarak belirlenmektedir.

 

YTGGK yada YTGGF kapsamı taşıtlar ile alakalı geçici ithal işlemlerinin yapılabilmesi için taşıtın ayniyetinin tespitini teminen ferdin yada temsilcisinin taşıt ile beraber gümrük idaresine başvuru etmesi gerekir. Geçici trafik tescil belgesinin düzenlenmesi için gümrük idaresine başvurunun, bu taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün arasında yapılması gerekir. Bu zaman içinde gümrük idaresine başvurulmaması niteliğinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak muamele tesis edilir.

 

Online profesyonel temsilcilerimiz dünyanın en büyük bazı markalarıyla çalışmıştır. 9Ekim Gümrük Müşavirliği firması 1989 yılında şahıs firması olarak kurulmuştur. 1993 yılında Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı'na bağlı resmi ve lisanslı Gümrük Müşavirlik Limited Şirketi olarak hizmet vermeye başlamıştır.
Copyright © 2021. Tüm hakları saklıdır.
Şartlar ve Koşullar
DMCA.com Protection Status
tr_TRTurkish