• TAXFREECAR (YABANCIDAN YABANCIYA MAVİ PLAKA) ALIŞ
 • HİZMETLERİMİZ
 • TAXFREE ALIŞ
 • ARAÇLAR
 • SİGORTA
 • ULUSLARARASI ARAÇ NAKLİYE
 • HİZMETLERİMİZ
 • ARAÇ ARAŞTIR
 • HAKKIMIZDA
 • TAXFREE ALIŞ

İkinci el ithal araçlara müjdeli haber, af geldi!

 

ÖZEL İTHAL ARAÇLARDA BEKLENEN YÖNETMELİK AÇIKLANDI

 

GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR...

 

İTHAL ARAÇLARDA AF BAŞLADI…

 

SON BAŞVURU 31 TEMMUZ

 

27.01.2017 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı torba yasanın 13. maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na Geçici 9. madde ve yine torba yasanın 31. maddesi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Geçici 10. madde eklenerek, Özel İthal edilen araçlarda getirilen Af kanuna ait yönetmelik 12.04.2017 tarih ve 30036 sayılı tebliği ile resmi olarak başlamış oldu.

 

Bilindiği üzere bahis konusu ithal araçlar, eksik ÖTV ve/veya sıfır kullanılmamış olarak beyan edilip daha sonra yapılan denetimlerde yurt dışından kullanılmış olduğu tespit edilip El koyma yada mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen veya eksik ÖTV ve/veya sıfır kullanılmış olduğu şüphesi duyulup ileriki tarihlerde satın almış oldukları araçlarına El koyulması yada mülkiyetin kamuya geçirilmesi ihtimaline karşı getirilen AF ile olumsuz bu durumdan yasal zeminde kurtulmalarını sağlamaktadır. 

 

Getirilen düzenleme gereğince araç sahiplerinin en geç 31.7.2017 tarihine kadar  ilgili gümrük müdürlüklerine başvurması ve eksik ÖTV nedeniyle açılan ceza davalarında el konulan ancak henüz müsaderesine karar verilmeyen ve Ruhsatlarına satılamaz şerhi koyulan “müşteki ”diğer değişle katılan durumundaki mağdurların, ithal araçlarda  başvurudan itibaren en geç 1 ay içerisinde hesaplanacak ÖTV ‘nin  %25    yada ÖTV yönünden henüz takibat işlemlerine başlanmamış veya eksik ÖTV ve/veya Türkiye’ye ilk ithal edildiği tarihte, Gümrüğe  sıfır kullanılmamış olarak beyan edilip daha sonra yapılan denetimlerde yurt dışından kullanılmış olduğu tespit edildiğinden  şüphe duyulup münferiden yapılan başvuru ile  27.01.2017 tarihinden önce ithal edilmiş, ithal araçlarda  ise ÖTV’nin  %15’lik miktarını ödemesi gerekmektedir.

 

Aksi takdirde bu süreler geçtikten sonra getirilen imkândan faydalanma şansı kalmamaktadır. Araç ileriki günlerde El koyulması ya da mülkiyetin kamuya geçirilmesi kaçınılmaz olmaktadır.

 

 

25 YILLIK DENEYİMLE GÜMRÜK İŞLEMLERİNİZ YAPILIR...


CEP : 0530 307 83 23

 

 

Açılan ceza davalarında el konulan ve henüz müsaderesine karar verilerek Tasfiye işlemleri tamamlanmış ithal araçlar bu haktan faydalanamaz. Resmi gazete 12 Nisan 2017 Çarşamba Resmî Gazete Sayı : 30036

 


 

VERDİĞİMİZ HİZMETLER 

 

 

 • TC .Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından El konularak, ruhsatlarına satılamaz şerhi konulan ve  mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ithal otomobillere ek % 25 ÖTV vergisi ödeyerek araçların yasallaştırılması ve tasfiye olmamış araçların iadesine ait Gümrük işlemleri

 

 • TC .Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından henüz  El konulmamış ve  ruhsatlarına satılamaz şerhi konulmamış  ve  mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmemiş ancak geçmiş dönemde  düşük kıymette ithal edildiği ve yeni olarak beyan edilmesine rağmen kullanılmış olarak ithal edildiğinden şüphe duyulan araçlara %15 ÖTV vergisi ödeyerek  ileriki günlerde yapılacak denetimlerde El konulmaması ve mülkiyetin kamuya geçirilmemesi yönünde yapılacak Gümrük işlemleri .

 

 • TC .Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından henüz  El konulmamış ve  ruhsatlarına satılamaz şerhi konulmamış  ve  mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmemiş ancak geçmiş dönemde  düşük kıymette yurt dışından ithal edildiği ve/ veya  yeni olarak beyan edilmesine rağmen kullanılmış olarak ithal edildiğinden şüphe duyulan araçlara önlem  olarak  mevcut  durumlarının Gümrük ve Vergi dairelerinde araştırılması usulsüzlük olduğu tespitinde Gümrük işlemlerinin 27.07.2017 tarihine kadar geçerli Af doğrultusunda gümrük işlemlerinin ifası.

 


 

Acele Edin! Son Tarih 31 Temmuz

 

Türkiye'nin her yerinden  444 12 37

 

numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

 


İşte ilgili Yönetmelk


12 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 30036

 

Yönetmelik

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:

 

GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ

 

KARARI VERİLEN KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE

 

İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesine göre el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen araçların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

(2) Bu Yönetmelik, Kanunun geçici 9 uncu maddesinin yürürlük tarihinden önce aynı Kanunun 235 inci maddesine göre el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan araçları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Araç: Kara ulaşım aracını,

 

b) Başvuru sahibi: Aracın malikini,

 

c) İlk iktisap: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kara ulaşım araçlarından Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanlarının kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dâhil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,

 

ç) Kanun: 4458 sayılı Gümrük Kanununu,

 

ifade eder.

Başvuru şekli ve süresi

 

MADDE 4 – (1) Kanunun 235 inci maddesi uyarınca el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçlarının iadesi ile ilgili olarak Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükümlerinden yararlanmak isteyen kişilerin, 31/7/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararını veren gümrük idaresine EK-1’de yer alan dilekçe ile başvuruda bulunmaları şarttır.

 

(2) Başvuru dilekçesinde, aracın tescil belgesi bilgilerine, başvuru yapan kişinin açık adres ve iletişim bilgilerine, ilk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisine, varsa mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı örneğine, araca el konulmasına ilişkin evrak suretine yer verilir.

 

(3) İlk iktisabın gerçekleştiği yer vergi dairesi bilgisi, motorlu taşıtlar vergisi ile görevli herhangi bir vergi dairesinden aracın tescil belgesi ibraz edilmek suretiyle öğrenilir.

 

(4) Başvurunun iadeli taahhütlü posta veya Acele Posta Servisi yoluyla yapılması durumunda başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması hâlinde ise başvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınır.

 

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

 

MADDE 5 – (1) Yapılan inceleme sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular, eksikliklerin 31/7/2017 tarihine kadar tamamlanması halinde kabul edilir.

 

(2) Aracın tasfiyesinin tamamlandığının anlaşılması halinde başvuru reddedilir. Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren araçların tasfiye işlemleri, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten, 31/7/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar durdurulur.

 

(3) İlk iktisabın serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleştiğinin anlaşılması halinde,  gümrük idaresince üç gün içinde, başvuru sahibi tarafından bildirilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesinden, aracın ilk iktisabında ödenen özel tüketim vergisinin bildirilmesi istenir.

 

Vergi dairesince yapılacak işlemler

 

MADDDE 6 – (1) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılan talep üzerine ilgili vergi dairesi, tescil belgesinde ibraz edilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisini, ilk iktisapla ilgili işlemlerin vergi dairelerinde gerçekleştirilmediğinin tespiti halinde ise bu durumu üç gün içinde başvuru sahibine bildirir.

 

(2) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük idaresi tarafından istenen, aracın ilk iktisabında ödenen özel tüketim vergisi tutarı bilgisi, ilgili vergi dairelerince üç gün içinde gümrük idaresine bildirilir. Ödenen özel tüketim vergisi, taşıtın ilk iktisabı gerçekleştikten sonra verilen düzeltme beyannameleri üzerine veya sair nedenlerle yapılan ek tahakkuklar da dikkate alınarak belirlenir.

 

(3) Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında işlem yapılması, söz konusu araçların ilk iktisabında ödenen vergilerde bir eksiklik tespit edilmesi halinde, gerekli vergi tarhiyatının yapılmasına ve ceza uygulamasına engel teşkil etmez.

 

Ödenecek tutarın tespiti ve ödeme

 

MADDE 7 – (1) İlk iktisabın, serbest dolaşıma girişte gerçekleşmesi halinde aracın ithalatında ödenen özel tüketim vergisi tutarı, serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleşmesi halinde ise ilgili vergi dairesi tarafından bildirilen ödenen özel tüketim vergisi tutarı esas alınarak hesaplanan %25’lik tutar, başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince posta, elektronik posta, faks ve benzeri iletişim yolları ile bildirilir.

 

(2) Ödeme, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine yapılır.

 

(3) Gümrük idaresine ibraz edilen belgeler çerçevesinde, araç bilgilerinin de yer aldığı ödemeye ilişkin iki nüsha belge başvuru sahibine verilir.

 

Aracın iadesi

 

MADDE 8 – (1) Yapılan ödemeyi müteakip ilgili gümrük idaresince gerekli işlemler yapılarak araç sahibine iade edilir. Derdest davalarda, aracın iade edildiği bilgisi gümrük idaresince ilgili mahkemeye bildirilir.

 

(2) Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan masraflar için, başvuru sahibinden yıllık 250 TL tahsil edilir. Aracın kaldığı sürenin tam yıl olmayan kısmı için, belirtilen miktar esas alınarak aylık tutar üzerinden hesaplama yapılır. Bu hesaplamada bir aydan az olan süreler tam ay olarak kabul edilir.

 

Kendiliğinden yapılan beyanlar

 

MADDE 9 – (1) 27/1/2017 tarihinden önce serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş araçlarla ilgili olarak, Kanunun 235 inci maddesi kapsamında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve dördüncü maddede belirtilen süre içinde gümrük idarelerine kendiliğinden bildirilmesi durumunda 7 nci maddede belirlenen oran %15 olarak uygulanır. Ödeme süresi içinde araca el konulmaz ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmez.

 

(2) Ödemenin yapılmaması halinde Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükmünden faydalanılamaz.

 

Diğer hükümler

 

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan; gümrük idareleri ile ilgili tereddütleri gidermeye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, vergi daireleri ile ilgili tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

(2) Başvuru konusu eylemin aynı zamanda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 10 uncu maddesi kapsamında bulunması halinde, sadece 5607 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.

 

Yürürlük

 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı müştereken yürütür.