• TAXFREECAR (YABANCIDAN YABANCIYA MAVİ PLAKA) ALIŞ
  • HİZMETLERİMİZ
  • TAXFREE ALIŞ
  • ARAÇLAR
  • SİGORTA
  • ULUSLARARASI ARAÇ NAKLİYE
  • HİZMETLERİMİZ
  • ARAÇ ARAŞTIR
  • HAKKIMIZDA
  • TAXFREE ALIŞ

Mavi Plaka

Mavi Plaka, yabancı uyruklu ve yasalarla belirlenen özelliklere sahip kişilerin alıp satma ve kullanma hakkına sahip olduğu araçları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Nedeni o günlerde düzenlenen özel statülü plakaların mavi olmasıdır.

Mavi plaka deyiminin yerini günümüzde Vergisiz Araç ya da Taxfreecar almaktadır, çünkü artık bu araçların plakaları mavi renkle değil özel harf kodları (MA-Z) ile ayrılmaktadır.

 


GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ 

 

22 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27913
TEBLİĞ
Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:
GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(SERİ??NO: 1)
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Tanımlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari kullanıma
mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) İthalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle geçici ithal edilecek;
a) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarından;
1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından, gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilerek veya
herhangi bir belge ibraz edilmeksizin Türkiye’ye girişi yapılan ve 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilen
taşıtların,
2) Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak
amacıyla Türkiye’ye gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların, ikamet yerlerinde
üzerlerine kayıtlı bulunan ve geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş
formu düzenlenmek suretiyle Türkiye’ye girişi yapılan taşıtların,
b) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarından;
1) 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilerek Türkiye'ye boş olarak girişi yapılan,
2) TIR karnesi kapsamındaki eşyasını bir iç gümrüğe boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkışı yapılacak
olan veya yük almak üzere bir başka gümrük idaresine sevk edilen,
3) Sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan,
4) Transit beyannamesi kapsamında eşya taşıyan,
yabancı plakalı taşıtlar ile,
5) Dolu veya boş olarak Türkiye'ye girişi yapılan yabancı plakalı otobüslere,
ilişkin işlemler,
(2) Teminat hükmünde ibraz edilen belgeleri düzenlemeye yetkili kefil kuruluşların belirlenmesine ilişkin
usuller,
bu Tebliğ hükümlerine göre yürütülür.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthalat
Sözleşmesi, 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 7/10/2009
tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması
Hakkındaki 2009/15481 sayılı Karara istinaden hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel Tanımlar
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) 1 No.lu Taşıt Takip Programı: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk ve yabancı uyruklu turistler
tarafından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen yabancı plakalı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının kaydedildiği
bilgisayar programı ile geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu
kapsamında geçici ithali yapılan taşıtların kaydedildiği MA ve Takrir Modülünü,
b) 2 No.lu Taşıt Takip Programı: Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarından; Türkiye'ye boş olarak girişi
yapılan, TIR karnesi kapsamındaki eşyasını bir iç gümrüğe boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkışı yapılacak
olan veya yük almak üzere bir başka gümrük idaresine sevk edilen, sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal
eşyasının taşımacılığında kullanılan, transit beyannamesi kapsamında eşya taşıyan yabancı plakalı taşıtlar ile dolu
veya boş olarak Türkiye'ye girişi yapılan yabancı plakalı otobüslerin kaydedildiği bilgisayar programını,
c) Çalışma izin belgesi: Belirli bir süre görev yapmak üzere Türkiye’ye gelen kişilerden, özel sektörde
çalışmak üzere gelenler için ilgili resmi makamlar tarafından düzenlenen çalışma iznini, kamu sektöründe veya
sermayesinin %50’den fazlası devlete ait kuruluşlarda çalışanlar, uluslararası işbirliği benzeri anlaşmalar uyarınca
gelen uzmanlar, elçilik okullarında görevli öğretmenler, diplomatik misyon temsilcilikleri ve benzeri uluslararası
kuruluşlardaki diplomatik statüsü bulunmayan memurlar ve NATO taahhütlerinde bulunan şirketlerde çalışan personel
için bulundukları kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen görev belgesini,
ç) Emeklilik belgesi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere, emekli olduklarına dair ilgili ülke
sosyal güvenlik mevzuatı gereğince verilen ve elçilik, konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümeli belgeyi,
d) Geçici giriş belgesi:
1) Türkiye’deki elçilik, konsolosluk ve benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomatik statüsü
bulunmayan kişilerin taşıtları için sahiplerinin beyanlarını içeren bizzat elçi ya da uluslararası kuruluş temsilcisinin
imzaladığı ve Dışişleri Bakanlığının,
2) Teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen kişilerin taşıtları için çalıştıkları kurum ve kuruluş
yetkililerinin,
onayladığı ve buna istinaden kişisel kullanıma mahsus kara taşıtının geçici ithal işleminin yapıldığı
taahhütname ve teminat hükmünde olan belgeyi (Ek: 1 ve 2),
e) Gümrüklerden geçiş karnesi (Carnet de passages en douane - CPD): Ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara
taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgeyi,
f) İkamet tezkeresi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ve
kişinin geliş amacı doğrultusunda Türkiye’de belirli bir süre kalmasını uygun bulan belgeyi,
g) Kanun: 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
ğ) Kefil kuruluş: Uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat uyarınca gümrük idarelerine teminat hükmünde
ibraz edilen belgeleri düzenlemeye yetkili kılınan kuruluşları,
h) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı: Kişisel amaçlara yönelik ve ticari amaç dışında kullanılan her türlü
motorlu kara taşıtı ile bunlarla birlikte kullanılabilecek karavan ve römorkları,
ı) Mülkiyet belgesi: Taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin trafik, belediye veya diğer yetkili kuruluşlarınca verilen
taşıtın kime ait olduğunu ve üzerinde motor, şase ve plaka numaraları ile diğer özelliklerini gösteren motorlu araç
tescil belgesi veya bu şartları taşıyan bir belgeyi,
i) Sigorta poliçesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen
kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları için ilgili ülke tarafından düzenlenen ve "sigorta poliçesi" olarak kabul
edilen Türkiye’de geçerli belgeyi, geçerli bir belgenin ibraz edilememesi hâlinde taşıtın girişi sırasında zorunlu trafik
sigortası olarak Türk veya yabancı reasürans kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
j) Taşıt giriş-çıkış formu: Taşıt takip programlarına kayıt yapılamaması durumunda zorunlu hallerde kişisel ve
ticari kullanıma mahsus taşıtlar için düzenlenen belgeyi,
k) Teminat: Geçici olarak ithal edilen taşıtların Türkiye’de kalma süreleri içinde vergi ve resimlerini garanti
eden bu maddenin (d), (e), (o) bentlerinde belirtilen belgeler ile yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtlar için
Gümrük Yönetmeliğinin 495 inci maddesinde sayılan teminatları,
l) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtı: Bedel karşılığında insan taşınmasında ya da bedel karşılığında olsun ya
da olmasın sınaî veya ticari eşya nakliyesinde kullanılan taşıtı,
m) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi: Olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet
eden gerçek kişiyi,
n) Öğrenim belgesi: Öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilere kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından
düzenlenen ve öğrenim gördüğünü belirten belgeyi,
o) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi: Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük
Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye’ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler
ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel kullanıma
mahsus kara taşıtları için kefil kuruluşlarca verilen ve yalnız Türkiye için geçerli olan teminat hükmünde olan belgeyi,
ö) Yabancı taşıtlar geçici giriş formu: Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük
Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye’ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler
ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel kullanıma
mahsus kara taşıtları için gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen ve yalnız Türkiye için geçerli olan
belgeyi (Ek: 3),
p) Yerleşim yeri: Kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru 365 (üçyüzaltmışbeş) gün
içerisinde en az 185 (yüzseksenbeş) gün yaşadığı yeri,
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları
BİRİNCİ BÖLÜM
Turistik Kolaylıklar Kapsamı Taşıtlar
Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların giriş işlemleri
MADDE 5 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından ikamet yerlerinde üzerlerine
kayıtlı bulunan ya da başkasına ait olup vekâleten veya kiralama yoluyla getirilen kişisel kullanıma mahsus kara
taşıtlarının giriş işlemleri 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilerek gerçekleştirilir. Kişisel kullanıma mahsus kara
taşıtı tarafından çekilerek birlikte getirilen römork ve karavan için ayrı kayıt yapılır. Taşıta ilişkin bilgiler yönünden
programdaki kayıtlar esas alınır. Kaydı yapan memur tarafından ilgilinin pasaportuna bilgi vermek amacıyla tatbik
edilen “taşıt kaşesinde” süre sonu belirtilir (Ek: 4).
(2) Kanunun 167 nci maddesi kapsamında miras yoluyla intikal eden taşıtlar ile malûl ve sakatlar, bedelsiz
ithalat hakkına sahip kişiler, ülkemize görevli olarak gelen yabancı ülke görevlileri, yabancı basın yayın organlarının
yabancı uyruklu mensupları, NATO mensupları tarafından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ve
ülkemizden transit olarak geçecek olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ile ambulans ve diğer kurtarma araçları
getiriliş amacına bakılmaksızın 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir.
(3) Taşıtın Avrupa Birliği üyesi ülke uyruklu kişiler tarafından kimlik kartı kullanılmak suretiyle getirilmesi
hâlinde, ilgililerin pasaportu bulunmadığından, “taşıt kaşesi” İçişleri Bakanlığınca tanzim edilen giriş-çıkış formunun
gümrükle ilgili bölümüne tatbik edilir.
(4) Taşıtlar için gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmiş ise programa bu belgelere ilişkin bilgiler de
kaydedilir.
(5) Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda, vekâlet
belgesine ilişkin bilgiler de programa kaydedilir.
Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların süreleri
MADDE 6 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri taşıtlarına, 365
(üçyüzaltmışbeş) günlük dönem içerisinde 180 (yüzseksen) gün süre verilir.
(2) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı
kazananlar dâhil yurtdışından emekli olanların, emeklilik belgesini ibraz etmeleri hâlinde, taşıtlarına 360
(üçyüzaltmış) gün süre verilir.
(3) Bu maddenin (1) ve (2) nci fıkralarında belirtilen sürelerin tamamının kullanılmasından sonra, yeniden
Türkiye’ye taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın, çıkış tarihinden itibaren en az 185 (yüzseksenbeş) gün süreyle fiilen
yurtdışında bulunmaları gerekir.
(4) Taşıt getirmek istedikleri tarih itibariyle son 185 (yüzseksenbeş) gününü kesintisiz olarak Türkiye Gümrük
Bölgesi dışında geçirmediği anlaşılan kişilere, bu maddenin (1) ve (2) nci fıkraları kapsamında durumlarına uyan
sürelerden taşıtın ve kişinin Türkiye’de kaldıkları süre düşüldükten sonra arta kalan süre verilir.
(5) Taşıta verilecek süre hesaplanırken, taşıt ve kişi için süreler ayrı ayrı hesaplanır ve kısa olan süre verilir. 1
No.lu Taşıt Takip Programı kişilerin Türkiye’de taşıtsız olarak bulundukları sürelere ilişkin bir bilgi vermediğinden,
kişinin Türkiye’de taşıtsız olarak bulunduğu süreler göz önünde bulundurulur.
(6) Geçici ithal edilmek istenilen taşıta ilişkin mülkiyet değişikliği yapılmış olması halinde, taşıtın daha önce
Türkiye’de bulunduğu süreler göz önünde bulundurulmaz.
(7) Herhangi bir nedenle iç gümrük idarelerince teslim alınan ve yurtta kalma süresi bulunmayan taşıtların
yurtdışı edilmek üzere sınır gümrük idarelerine sevk işlemleri, 1 No.lu Taşıt Takip Programına kayden en çok 7 (yedi)
gün süre verilerek gerçekleştirilir.
(8) Taşıtlar için gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmiş ise yukarıda belirtilen süreler de dikkate alınarak,
karnede belirtilen süreler dâhilinde işlem yapılır.
Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların çıkış işlemleri
MADDE 7 – (1) Taşıtın ayniyetine uygun olup olmadığı ve yurtta kalma süresi içerisinde müracaat edilip
edilmediği program üzerinden ve şahsın pasaportundan kontrol edilir. Uygun bulunması hâlinde giriş kaydı kapatılır
ve şahsın pasaportuna çıkışa ilişkin “taşıt kaşesi” tatbik edilerek taşıtın çıkışına izin verilir.
(2) Taşıtlar için gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmesi halinde karne ile ilgili işlemler de gerçekleştirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici Giriş Belgesi Kapsamı Taşıtlar
Geçici giriş belgesi kapsamı taşıtların geçici ithal işlemleri
MADDE 8 – (1) Bu taşıtların geçici ithal işlemleri MA ve Takrir Modülüne kaydedilerek yapılır ve süre
uzatım talepleri ile süresi içerisinde yurtdışı edilip edilmedikleri, ilgili gümrük idaresince bu modül üzerinden takip
edilir.
(2) Geçici giriş belgesi kapsamı taşıtlar ile ilgili geçici ithal işlemlerinin yapılabilmesi için taşıtın gümrük
gözetimine alınmış olması gerekir.
(3) Söz konusu taşıtların geçici ithal işlemleri esnasında bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (c), (d) ve (f)
bentlerinde belirtilen belgelerin ibrazı istenir ve bu belgeler işlemin yapıldığı gümrük idaresince saklanır.
(4) Gümrük idaresi, geçici ithali yapılan taşıtın trafiğe tescili ve dâhilde alınmakta olan vergilerin tahsili için
ek-5’te yer alan geçici trafik tescil belgesini düzenler ve bu belgeyi taşıtın tescil işleminin yapılacağı trafik idaresine
gönderir. Verilen MA-MZ plaka numarasının ilgili trafik idaresince bildirilmesine müteakip MA ve Takrir Modülüne
kayıt işlemi gerçekleştirilir.
(5) Geçici trafik tescil belgesinin gönderildiği trafik idaresinden bir ay içerisinde taşıtın kayıt ve tescil
işleminin yapıldığına ilişkin bilgi alınamaması hâlinde gümrük idaresi durumu ilgili kuruluşlara bildirir ve taşıt sahibi
hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.
(6) Bu kapsamda getirilen taşıtların süresi içerisinde olmak kaydıyla birden fazla çıkış ve girişlerine izin
verilir. Çıkış ve giriş işlemleri MA ve Takrir Modülüne kayden gerçekleştirilir.
Geçici giriş belgesi kapsamı taşıtların süreleri
MADDE 9 – (1) Bu taşıtlara, kişinin Türkiye’deki ikamet izin süresi ve diğer belgelerindeki süreler göz
önünde bulundurularak 24 (yirmidört) ayı geçmemek üzere süre verilir.
Geçici giriş belgesi kapsamı taşıtların çıkış işlemleri
MADDE 10 – (1) Gümrük idarelerine teslim edilmek ya da çıkışı yapılmak istenilen taşıtın, belgelerindeki
ayniyetine uygunluğunun tespit edilmesi halinde MA ve Takrir Modülüne kaydedilerek çıkış işlemi gerçekleştirilir.
(2) Taşıtın kesin çıkışının yapılacak olması halinde, yukarıdaki işlemlere ilaveten trafik idaresinden taşıtın
ilişiğinin kesilip kesilmediği kontrol edilerek MA ve Takrir Modülündeki “Geçici İthalat Rejimi Sonlandır” bölümüne
gerekli kayıt yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve
Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu Kapsamı Taşıtlar
Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtların geçici ithal
işlemleri
MADDE 11 – (1) Bu taşıtların geçici ithal işlemleri MA ve Takrir Modülüne kaydedilerek yapılır ve süre
uzatım talepleri ile süresi içerisinde yurtdışı edilip edilmedikleri, ilgili gümrük idaresince bu modül üzerinden takip
edilir.
(2) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtlar ile ilgili geçici
ithal işlemlerinin yapılabilmesi için taşıtın gümrük gözetimine alınmış olması gerekir.
(3) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtların geçici ithal
işlemleri esnasında bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (c), (ç), (f), (n) ve (o) bentlerinde sözü edilen belgelerden, kişilerin
durumlarına uygun olanların ibrazı istenir ve bu belgeler işlemin yapıldığı gümrük idaresince saklanır.
(4) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamı kişiler ile ikamet tezkerelerinde
“çalışma izninden muaftır” şerhi bulunan kişilerden çalışma izin belgesi aranmamakla birlikte, sosyal güvenlik
kurumundan alınacak belge ile çalıştıklarının ispatı istenilir.
(5) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında taşıt getiren
şahıslardan, yasal haklarının neler olduğuna ve bunların ihlali hâlinde hangi yaptırımların uygulanacağına dair ek-6’da
yer alan taahhütname alınır.
(6) Gümrük idaresi, geçici ithali yapılan taşıtın trafiğe tescili ve dâhilde alınmakta olan vergilerin tahsili için
ek-5’te yer alan geçici trafik tescil belgesini düzenler ve bu belgeyi taşıtın tescil işleminin yapılacağı trafik idaresine
gönderir. Verilen MA-MZ plaka numarasının ilgili trafik idaresince bildirilmesine müteakip MA ve Takrir Modülüne
kayıt işlemi gerçekleştirilir.
(7) Trafik idaresince taşıta plaka takılmasını müteakip, gümrük idaresinde geçici olarak alıkonulmakta olan
karne cildi ile giriş ve çıkış parçaları üzerine aracın MA-MZ plaka numarası kaydedildikten sonra yabancı taşıtlar
geçici giriş karnesi taşıt sahibine iade edilir.
(8) Geçici trafik tescil belgesinin gönderildiği trafik idaresinden bir ay içerisinde taşıtın kayıt ve tescil
işleminin yapıldığına ilişkin bilgi alınamaması hâlinde gümrük idaresi durumu ilgili kuruluşlara bildirir ve taşıt sahibi
hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.
(9) Bu kapsamda getirilen taşıtların süresi içerisinde olmak kaydıyla birden fazla çıkış ve girişlerine izin
verilir. Çıkış ve giriş işlemleri MA ve Takrir Modülüne kayden gerçekleştirilir.
(10) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamı taşıtların çıkış ve giriş işlemleri esnasında koparılan giriş ve
çıkış parçaları ilgili gümrük idaresince arşivlenir.
Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtların süreleri
MADDE 12 – (1) Bu taşıtlara, kişinin Türkiye’deki ikamet izin süresi ve diğer belgelerindeki süreler göz
önünde bulundurularak 24 (yirmidört) ayı geçmemek üzere süre verilir.
Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtların çıkış
işlemleri
MADDE 13 – (1) Gümrük idarelerine teslim edilmek ya da çıkışı yapılmak istenilen taşıtın, belgelerindeki
ayniyetine uygunluğunun tespit edilmesi halinde MA ve Takrir Modülüne kaydedilerek çıkış işlemi gerçekleştirilir.
(2) Taşıtın kesin çıkışının yapılacak olması halinde yukarıdaki işlemlere ilaveten trafik idaresinden taşıtın
ilişiğinin kesilip kesilmediği kontrol edilerek MA ve Takrir Modülündeki “Geçici İthalat Rejimi Sonlandır” bölümüne
gerekli kayıt yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları
Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının giriş işlemleri
MADDE 14 – (1) Bu taşıtların giriş işlemleri 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilerek yapılır. Kayıt
işlemi, yükün boşaltıldığı gümrük müdürlüğü, antrepo veya geçici depolama yerinde TIR karnesini ibra eden memur
tarafından, memur bulunmaması hâlinde yetkilendirilen kişi tarafından yapılır. TIR karnesinin ibrasına ilişkin işlemler
tamamlanmadan programa kayıt işlemi yapılmaz.
(2) TIR karnesi kapsamında Türkiye’ye eşya getiren ticari taşıtların 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydı
yapılmaz. Ancak, TIR karnesi kapsamındaki eşyasını bir iç gümrüğe boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkışı
yapılacak olan veya yük almak üzere başka bir gümrük idaresine sevk edilen yabancı plakalı taşıtlar 2 No.lu Taşıt
Takip Programına kaydedilir.
(3) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının gümrüklü sahadan çıkışı sırasında boş olup olmadıkları
görevlendirilen gümrük ya da muhafaza memurları tarafından kontrol edilir.
(4) Taşıtlar için gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmiş ise programa bu belgelere ilişkin bilgiler de
kaydedilir.
Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süreleri
MADDE 15 – (1) Bu taşıtlardan;
a) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına 30 (otuz) güne kadar,
b) Toplu gezilerde kullanılan otobüslere 90 (doksan) güne kadar,
c) Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca valiliklerce düzenlenen sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden yapılan
ithal eşyası taşımacılığında kullanılan taşıtlara 15 (onbeş) güne kadar,
süre verilir.
(2) Taşıtlar için gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmiş ise yukarıda belirtilen süreler de dikkate alınarak,
karnede belirtilen süreler dâhilinde işlem yapılır.
Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının çıkış işlemleri
MADDE 16 – (1) Çıkışı yapılacak olan ticari taşıtın ayniyetine uygunluğunun tespit edilmesi halinde 2 No.lu
Taşıt Takip Programına kaydedilerek çıkış işlemi gerçekleştirilir.
(2) Taşıtlar için gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmesi halinde karne ile ilgili işlemler de gerçekleştirilir.
(3) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının gümrüklü sahadan çıkışı sırasında boş olup olmadıkları
görevlendirilen gümrük ya da muhafaza memurları tarafından kontrol edilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Süre Uzatımı ve Şartların İhlali
BİRİNCİ BÖLÜM
Süre Uzatımı
Kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süre uzatımı
MADDE 17 – (1) Taşıt sahipleri, sürücüleri veya firma yetkilileri tarafından herhangi bir gümrük idaresine
süresi içerisinde yapılacak müracaatla; kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, herkesçe bilinen olağan dışı durumlar,
hastalık ve tutukluluk hali gibi olayların taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde cereyan ettiğinin resmi belgelerle
ispatlanması ya da ihracatçının yükünü zamanında tedarik edememesi nedeniyle yüklemenin gecikmesi hâlinde bunun
ihracatçıdan alınacak belge ile kanıtlanması durumunda, süre uzatım talebinde bulunabilirler.
(2) Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde verilmesi esastır. Ancak müracaatın
taşıtın yurtta kalma süresinden sonra olması ve talebin uygun bulunması hâlinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci
fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir.
(3) Mücbir sebep belgesi olarak ibraz edilecek sağlık raporlarında istirahat süresinin belirtilmiş olması, özel
hastane ve poliklinikler ile özel doktordan alınan sağlık raporlarının il sağlık müdürlüğü veya sağlık grup başkanlığı
tarafından onaylanmış olması gerekir. İstirahat süresi belli olmayan ve onaylanmamış olan sağlık raporlarına istinaden
süre uzatımı yapılmaz.
(4) Girişi sırasında ibraz edilmeyen emeklilik belgesinin daha sonra ilgililer tarafından ibraz edilmesi hâlinde
emeklilere verilen 360 (üçyüzaltmış) günlük süre göz önünde bulundurularak işlem yapılır.
(5) Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında
getirilen taşıtlarla ilgili olarak;
a) Taşıta ilişkin süre uzatım talepleri; taşıt, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile getirilmiş ise kefil kuruluş
aracılığıyla, geçici giriş belgesi ile getirilmiş ise ilk giriş izni sırasında aranılan belgeleri veren kuruluşlar aracılığıyla
gümrük idaresine yapılır. Yabancı taşıtlar geçici giriş formu ile getirilen taşıtların süre uzatım talepleri doğrudan
gümrük idaresine yapılır.
b) Taşıt sahiplerinin geçici ithal giriş iznindeki durumlarının devam ettiğini belgelendirmesi hâlinde, taşıtların
Türkiye’de kalma süreleri uzatılır. Bu şekilde yapılacak süre uzatımlarında bir seferde verilecek süre 24 (yirmidört)
ayı geçemez. Süre uzatımının geçici ithalatın yapıldığı gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresince yapılması
halinde, ilgili belgeler geçici ithalatın yapıldığı gümrük idaresine gönderilir.
c) Gümrük idaresi tarafından yapılan süre uzatımları; taşıt, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile Türkiye’ye
getirilmiş ise karne cildine, geçici giriş belgesi ile getirilmiş ise belgenin arka yüzüne kaydedilir. Yabancı taşıtlar
geçici giriş formu kapsamı taşıtların süre uzatımı işlemlerinde, eski form iptal edilir ve yeni bir form düzenlenerek
işlem yapılır.
ç) Süre uzatımına dair belgelerin temini için yapılan resmi başvuru sonuçlarının beklenildiğine dair tevsik
edici bilgi ve belgelerle birlikte geçerlilik süresi içerisinde kefil kuruluş veya ilgili gümrük idaresine verilen dilekçeler
dikkate alınır.
d) Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartları sona eren ancak, çalışma izni, öğrenim belgesi ve ikamet tezkeresi
gibi belgelerin süresinin uzatılması için ilgili kuruluşlara süre bitim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde müracaatı
bulunan ve ilgili kuruluşlarca süresi uzatılan kişilerin süre bitim tarihinden sonra yapılan uzatım talebi, Kanunun 241
inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılarak sonuçlandırılır.
e) Süre uzatımına esas çalışma izni, öğrenim belgesi ve ikamet tezkeresi gibi belgelerin sürelerinin ilgili
kuruluşlarca uzatılmaması, iptal edilmesi ya da geçici ithalat rejiminin iptal edilmesini gerektirecek bir durumun
oluşması hâlinde bu hususun ilgiliye bildirimine ilişkin yazının tarihinden, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun
28 inci maddesi kapsamı kişiler ile ikamet tezkeresinde “çalışma izninden muaftır” şerhi bulunan kişilerin çalıştığı iş
yerinden çıkış tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ilgili tarafından taşıtın gümrük gözetimine
bırakılması gerekir. Süre uzatımına esas olan belgelerin, süresinin uzatılmasına ilişkin olarak ilgili kurumlara yapılan
müracaatın reddedilmesi hâlinde, yapılan müteakip müracaatlar dikkate alınmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Çıkarılmayan Taşıtlar, Takibat İşlemleri ve Şartların İhlali
Çıkarılmayan taşıtlara ilişkin takip işlemleri
MADDE 18 – (1) Gümrük idareleri tarafından taşıt takip programları üzerinden her ay sorgulama yapılarak,
kendi idarelerinden girişi yapılan ve süresi içerisinde çıkarılmayan kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları
tespit edilir ve taşıtların çıkış yapıp yapmadığı ilgili programlardan 4 (dört) ay süre ile takip edilir. Yapılan araştırma
sonucunda taşıtın yurt dışına çıkış yaptığının tespit edilmesi hâlinde kayıt kapatma işlemi gerçekleştirilir.
(2) Yapılan araştırmadan sonuç alınamaması halinde, süresi içerisinde yurtdışı edilmeyen taşıtlara ilişkin
bilgiler, İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli takibatlarda bulunulmak üzere her yılın nisan, ağustos ve aralık aylarında
bağlı bulunduğu başmüdürlük aracılığıyla Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Ayrıca
19 ve 20 nci maddede belirtilen işlemler yapılır.
Şartların ihlali
MADDE 19 – (1) Geçici ithaline izin verilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının; getiriliş
amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, başka bir şahsa izinsiz devredilmesi, satılması,
hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması, taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak
değiştirilmesi, kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için yurtta kalma süreleri içerisinde yurtdışına çıkarılmaması
veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi hâlinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 238 inci maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır ve geçici ithal izni iptal edilerek
taşıt gümrük idaresince teslim alınır.
(2) Yabancı ülke çıkışlı Türkiye varışlı ya da yabancı ülke varışlı olan ve ülkemizde transit hâlinde bulunan
geçici (ZOLL) plakalı taşıtların verilen süre içerisinde yurtdışı edilmemesi hâlinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanunun 241 inci maddesinde yer alan transite ilişkin hükümler uygulanır.
(3) Yukarıda belirtilenlerin dışındaki usulsüzlük hallerinde ise Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası
uyarınca işlem yapılır.
(4) Geçici ithalat izni verilen kişinin öldüğünün belgelendirilmesi halinde üçüncü şahıslar tarafından getirilen
taşıtlar, herhangi bir ceza uygulanmasına gerek bulunmadan gümrük idaresince teslim alınır.
(5) Kaza ya da arıza sebebiyle, geçici ithalat izni verilen kişi tarafından gümrük idaresine teslim edilemeyen
taşıtlar, yetkili olduğunu belgelendiren sigorta şirketleri tarafından gümrük idaresine teslim edilebilir.
Giriş gümrük idarelerince, gümrük vergi ve cezaların takibine ilişkin yapılacak işlemler
MADDE 20 – (1) Giriş gümrük idarelerince, şartların ihlali nedeniyle tahakkuk ettirilecek gümrük vergileri ile
ilgili olarak;
a) Herhangi bir belge ibraz edilmeksizin programa kayden Türkiye’ye geçici girişi yapılan taşıtlar ile yabancı
taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtlar için ilgili kişi,
b) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamı taşıtlar ile kefil kuruluş kefaletindeki yabancı otomobil
kulüplerince verilen gümrüklerden geçiş karnesi kapsamı taşıtlar için kefil kuruluş,
c) Geçici giriş belgesi kapsamı taşıtlar için taahhütnameyi veren kuruluş,
nezdinde takibat işlemlerine başlanılır.
(2) Tahakkuk ettirilecek para cezalarının takibat işlemleri ilgili kişi nezdinde yürütülür.
(3) Taşıtın gümrük gözetimine alınmış olması hâlinde Kanunun 238 inci maddesi uyarınca yapılacak
tahakkuklarda özel tüketim vergisi tahakkuka dâhil edilmeksizin, taşıtın mevcut olmaması hâlinde ise özel tüketim
vergisi dâhil edilerek işlem yapılır.
(4) Taşıt sahibinin ölümü hâlinde, taşıtın gümrüğe teslim veya yurt dışı edilmemesi durumunda taşıtın gümrük
vergileri reddi miras talebinde bulunmayan varislerinden tahsil edilir, ayrıca para cezası uygulanmaz.
(5) Kanunun 238 inci maddesi kapsamında ceza uygulanması hâlinde, tahakkuk eden para cezasının tahsil
edildiğinin ya da teminata bağlandığının anlaşılması halinde taşıtın çıkışına izin verilir.
(6) Süresi içerisinde yurtdışı edilmeyen taşıtın, emniyet birimlerince ya da başka bir sebeple bir gümrük
idaresine teslim edilmesi halinde, cezai takibat işlemleri taşıtı teslim alan gümrük idaresi tarafından yerine getirilir ve
işlem neticesinden ayrıca giriş gümrük idaresine bilgi verilir. Giriş gümrük idaresince söz konusu taşıt ile ilgili
düzenlenmiş bir ceza kararı var ise iptal edilir.
(7) Şartların ihlali neticesinde vergi ve cezaların tahsil edilmiş olması taşıtın serbest dolaşıma girişini
sağlamaz. Vergi ve cezalar ödenmiş dahi olsa taşıtın yurtdışı edilmesi gerekir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Taşıt kaydının sonradan kapatılması
MADDE 21 – (1) Takibe geçilen taşıtlara ilişkin olarak; kefil veya taahhütname veren kuruluşlarca ya da ilgili
tarafından yabancı ülke resmi kuruluşlarından alınacak belgelerle taşıtın yurt dışında olduğunun ispatlanması ya da
taşıtın bir gümrük idaresince teslim alındığının veya bir gümrük idaresine terk edildiğinin anlaşılması hâlinde taşıt
kayıtları kapatılır.
(2) Taşıtı yurtdışı etmesine rağmen pasaportuna çıkışa ilişkin “taşıt kaşesi” tatbik edilmemiş kişiler herhangi
bir gümrük idaresine başvurarak taşıt kaydının kapatılmasını isteyebilirler. Taşıtın çıkışının yapıldığının anlaşılması
hâlinde gümrük idaresince, ilgilinin pasaportuna çıkışa ilişkin “taşıt kaşesi” tatbik edilir.
(3) Ayrıca yapılan takibatların durdurulması için işlem sonucundan giriş gümrük idaresine ve Müsteşarlığa
(Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bilgi verilir.
Tamir amacıyla getirilen taşıtlar ile geçici plakalı taşıtlar
MADDE 22 – (1) Yurtdışından tamir, bakım, onarım ve tadilat gibi amaçlarla sürülerek getirilen kişisel ve
ticari kullanıma mahsus kara taşıtları 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir.
(2) Yabancı ülke çıkışlı Türkiye varışlı ya da yabancı ülke varışlı olan ve ülkemizde transit hâlinde bulunan
geçici (ZOLL) plakalı taşıtlara en çok 15 (onbeş) gün süre verilir.
Taşıtların vekâleten getirilmesi
MADDE 23 – (1) Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda;
a) Elçilik, konsolosluk veya noter onaylı vekâletname ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin
giriş gümrük idaresinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük
idaresince onaylanan vekâletname,
b) Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi
resmi makamlarına onaylatılmış olan belge,
c) Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil
kuruluşlarınca düzenlenen belge,
ç) Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve
onayını içeren vekâletname,
d) Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi,
kabul edilerek taşıtın girişine izin verilir.
Girişine izin verilmeyecek taşıtlar ile belgelerin geçerli sayılmayacağı haller
MADDE 24 – (1) Mülkiyete ilişkin geçerli bir belge veya vekâletname ibraz edilmemesi,
(2) Sigorta poliçesi süresinin bitmiş olması ya da Türkiye’nin tamamını kapsamaması veya uluslararası
geçerliliği olan yeşil kart sorumluluk sigortasında (green card-carte verte) Türkiye rumuzu "TR"nin üzerinin çizilmiş
olması,
hallerinde taşıtların girişine izin verilmez.
(3) İbraz edilen belgelerin geçerlilik süreleri yoksa, geçerlilik süreleri bitmiş ya da Türkiye’de geçerli değilse
veya belgeler üzerinde kazıntı, silinti yapılmış ve usulüne uygun olarak düzeltilerek imzalanıp kaşelenmemiş ise,
bu belgeler kabul edilmez.
Gümrüklerden geçiş karneleri üzerinde değişiklik
MADDE 25 – (1) Gümrüklerden geçiş karneleri üzerindeki bilgiler, bu belgeyi veren kuruluşlar tarafından
değiştirilebilir. Bu belgeler gümrük idaresine ibraz edildikten sonra gümrük idaresinden onay alınmadan karneler
üzerinde değişiklik yapılamaz.
Hak sahibi dışında taşıt kullanımı
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ kapsamında getirilen taşıtlardan;
a) Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin, ikamet yeri Türkiye
Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce,
b) Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında
geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce,
c) Belirli bir süre görev yapmak üzere Türkiye’ye gelen kişi tarafından getirilen taşıtlar, özel bir hizmet akdi
ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından,
ç) Yukarıda belirtilen durumlar dışındaki taşıtlar, geçici ithal izni verilen kişinin taşıtta bulunması koşuluyla
seyahat süresince üçüncü şahıslarca,
kullanılabilir.
d) Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu
kapsamındaki taşıtlar için düzenlenen geçici trafik tescil belgelerine "satılamaz" kaydının yanı sıra, "ruhsatta adı
kayıtlı kişi, eşi veya usul ya da füruu olan kişiler dışında başka kişilerce kullanılamaz" ibaresi konulur. Taşıtın özel bir
hizmet akdi ile istihdam edilen kişi tarafından kullanılmasına gümrük idaresince izin verilmesi hâlinde, bu durum
geçici trafik tescil belgesinde ayrıca belirtilir.
Taşıtsız çıkacak şahıslar
MADDE 27 – (1) Taşıtın gümrük gözetimine bırakılmadan ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına, taşıtın
başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin iki nüsha düzenlenen ve bir örneği ilgiliye verilen ek-7’deki
taahhütnamenin alınması ve gümrük idaresince uygun bulunması halinde izin verilir. Yapılan bu işlem 1 No.lu Taşıt
Takip Programının “Taşıtsız Çıkışlar” bölümüne kaydedilir.
(2) İlgilinin taşıtı gümrük denetimine bırakarak yurtdışına çıkmak istemesi hâlinde taşıt herhangi bir gümrük
gözetimine bırakılabilir. Ancak, gümrük idaresinin taşıtı muhafaza altına alacak yerinin bulunmaması hâlinde, taşıtın
teslim edileceği tüzel kişiliğe sahip resmi veya özel kuruluşlardan taşıtın kendilerinde muhafaza edileceğine ve
kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınmak suretiyle gümrük gözetimi altında uygun bulunacak yerlere konularak
çıkışlarına izin verilir. İlgilinin pasaportuna gerekli meşruhat verilerek bilgisayar kayıtlarından taşıtın giriş kaydı
kapatılır.
Mülkiyet devri
MADDE 28 – (1) Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş
formuna kayden ithal edilen taşıtların yine bu belgelere kayden taşıt getirme hakkı bulunan bir başkasına devir
işleminin yapılabilmesi, kişilerin asıl ikametgâhının bulunduğu ülkede ya da o ülke toprağı sayılan elçilik veya
konsolosluklarda mülkiyet devrinin yapıldığının belgelendirilmesi ve taşıtın gümrük gözetimine alınması hâlinde
mümkündür.
(2) Turistik kolaylıklardan istifade edilerek programa kaydedilmek suretiyle geçici ithali yapılan taşıtların bir
başkasına mülkiyet devri yapılamaz. Ancak, bu kapsamda getirilen taşıtın geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici
giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formuna kayden taşıt ithal etme hakkı bulunan aile ünitesine dâhil bir
başkasına mülkiyet devrinin yapılmasına birinci fıkrada belirtilen işlemin yerine getirilmesi koşuluyla izin verilir.
Taşıtların vekâletname yolu ile yurtdışı edilmeleri veya devir işlemleri
MADDE 29 – (1) Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici ithali yapılan taşıtların, geçerli bir vekâletname
ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik başka bir şahıs tarafından yurtdışı edilmesine, vekâlet veren ve vekâlet
alan kişilerin gümrük idaresine birlikte müracaatı halinde izin verilir. Bu işlem, 1 No.lu Taşıt Takip Programında
taşıtın ilk girişine ilişkin kaydın kapatılması ve devralan şahıs adına giriş kaydı oluşturulması şeklinde gerçekleştirilir.
(2) Taşıta verilecek sürenin hesabında, taşıtın girişi sırasında verilen süreden arta kalan süre ile devralacak
şahıs için hesaplanacak süre arasında daha kısa olanı dikkate alınır. Devralacak şahsın emekli olması halinde ise
emekliler için yapılan özel düzenleme göz önünde bulundurulur.
(3) Devralan şahsın ya da taşıtın süresinin bulunmadığının anlaşılması hâlinde 1 No.lu Taşıt Takip Programına
kayden en çok 7 (yedi) gün süre verilerek taşıtın yurtdışı edilmesi sağlanır.
(4) Taşıt sahibinin ölümü hâlinde, mahkeme kararı ile tespit edilen tüm varislerin vekâletlerinin ibraz edilmesi
kaydıyla taşıtın yurtdışı edilmesine izin verilir.
Çalınan taşıtlar
MADDE 30 – (1) Kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının çalınması hâlinde ilgililer tarafından,
çalınma olayına ilişkin emniyet veya jandarma birimlerince düzenlenecek belge ve mahkeme kararı veya cumhuriyet
savcılığından alınacak belgelerle gümrük idaresine müracaat edilerek, taşıtın kayıtlardan düşümü istenilir.
(2) Çalındığı ispat edilen taşıtlara ait vergiler aranmaz.
(3) İlgili gümrük idaresince çalınma olayına ilişkin belgeler uygun bulunursa, taşıtın programdaki giriş kaydı
çalındığı tarih itibariyle ve çalıntı kaydıyla kapatılır. Ayrıca turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici ithali yapılan
taşıtlar için ilgilinin pasaportu üzerinde gerekli işlemi yapılır.
(4) Taşıtın gümrüklerden geçiş karnesi, geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı
taşıtlar geçici giriş formu ile girmiş olması durumunda, söz konusu belgeler üzerinde çıkışa ilişkin işlemler yapılır.
(5) Çalınan taşıt, geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş
formu ile girmiş ise teminatın çözümü ve taşıt kaydının kapatılması için geçici ithal işleminin yapıldığı gümrük
idaresine bildirilir.
(6) Taşıtın ihbar kayıtlarına alınması sağlanarak çalınma olayına ilişkin belge örnekleri Müsteşarlığa
(Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.
(7) Çalındıktan sonra bulunan taşıtlar gümrük gözetimine alınarak sahibine tebligat yapılır. Bu taşıtlar geçici
depolanan eşya statüsünde değerlendirilir ve tebligatta belirlenen süre içinde teslim alınmaması durumunda tasfiyeye
ilişkin hükümler uygulanır.
(8) Çalındıktan sonra bulunan taşıt sahibinin müracaatı hâlinde kalan süre verilerek yeni bir giriş işlemi
yapılır. Sigorta şirketince taşıtın yurtdışı edilmek istenilmesi durumunda, sigorta şirketinin ilgili tarafından
yetkilendirildiği ya da taşıtın çalınması sebebiyle ilgiliye tazminat ödendiğinin ispatlanması şartı aranır.
Kazaya uğrayan taşıtlar
MADDE 31 – (1) Kaza veya herhangi bir nedenden dolayı hasar görmesi sonucu kullanılamayacak duruma
gelen taşıta ait vergiler aranmaz. Hasara uğrayan taşıtın, yurtdışına çıkarılması veya gümrüğe terk edilmesi gerekir.
(2) Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda mahkeme kararı ya da cumhuriyet savcılığı yazısı, diğer hallerde ise
ilgili emniyet, jandarma birimlerince düzenlenecek olay yeri tespit tutanağı veya yetkili sigorta şirketlerinin
eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporları ile kaza durumu belgelendirilir.
(3) Yurtdışına çıkarılmak istenmeyen taşıt enkazının terk edilmek istenmesi hâlinde taşıt sahibince veya
yetkilendirilen kişilerce ilgili belgelerle birlikte gümrüğe terk dilekçesine istinaden işlem yapılır. Terk edilmek istenen
taşıtın gümrük idaresine getirilmesi durumunda gümrük idaresince oluşturulacak heyet marifetiyle tam tespitinin
yapılarak, getirilmesinin mümkün olmaması durumunda ise olay yerinde, olay yerine en yakın gümrük idaresince
görevlendirilecek heyet tarafından giriş ayniyetine uygunluğu belirlenerek, düzenlenecek tutanakla birlikte gümrük
idaresine bildirilir ve tasfiye hükümlerine tabi tutulur.
(4) Hasara uğrayan taşıtın, yurtdışı edilmek istenilmesi hâlinde taşıtın bir gümrük idaresine tesliminden ve
heyet tarafından ayniyet tespiti yapıldıktan sonra çıkışına izin verilir. Sigorta şirketince başvuruda bulunulması
durumunda, sigorta şirketinin ilgili tarafından yetkilendirildiği ya da taşıtın kazası sebebiyle ilgiliye tazminat
ödendiğinin ispatlanması şartı aranır.
(5) Kaza geçirerek hasara uğradığı gümrük idaresince tespit olunan taşıtlar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışına
çıkarılabilmesi için tamirine ihtiyaç duyulan taşıtların tamirleri, taşıt sahipleri veya yetki verilenler tarafından talepte
bulunulması hâlinde gümrükçe uygun görülen yerde ve gümrüğün gözetimi altında yapılır.
(6) Tamir işleminin taşıtın yurtta kalma süresinden sonraya uzaması durumunda bu husus gümrük idaresince
yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanır. Tamir sonucunda taşıt gümrük gözetimine alınır.
(7) Taşıtın tamiri için gereken yedek parçaların sözlü beyan formu düzenlenmesi suretiyle teminatlı olarak ya
da memur refakatinde Türkiye Gümrük Bölgesine girmesine izin verilir. Vergileri teminata bağlanmak kaydıyla
taşıttan ayrı olarak gelen yedek parçanın ilgili taşıta montajının yapıldığının ve değiştirilen parçanın yurt dışı
edildiğinin veya devlete terk edildiğinin belgelendirilmesi hâlinde teminat çözülür.
(8) Değiştirilen eski parçaların yurtdışı edilmek istenilmesi hâlinde, düzenlenecek sözlü beyan formu ile
yeniden ihracına izin verilir.
Tasfiye
MADDE 32 – (1) Geçici ithalat izni verilen kişinin talebine istinaden gümrük gözetimine alınmış taşıtlara
ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin 417 nci maddesi kapsamında işlem tesis edilir.
(2) Sahipsiz olarak ele geçirilen taşıtlar, geçici ithalat izni verilen kişinin tespit edilememesi veya adreslerinin
belli olmaması durumunda, geçici depolama süresi bitiminde herhangi bir tebligat yapılmaksızın tasfiyeye tabi tutulur.
Tespit edilmesi durumunda yükümlüsüne yapılacak tebligatta, taşıtın geçici depolama süresinin sonunda tasfiyeye tabi
tutulacağı hususuna yer verilir.
(3) Geçici ithalat izni verilen kişilerin taşıtlarını geçici olarak gümrük idaresine teslim etmeleri hâlinde ek-
8’deki örneğe uygun dilekçe alınır. Söz konusu dilekçenin alınmadığı durumlarda ilgiliye tebligat yapılarak taşıtın,
geçici depolama süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre sonunda tasfiyeye tabi tutulacağı bildirilir.
(4) İlgilinin beyan ettiği adresine tebligat yapılamaması hâlinde ilanen tebligat ya da yurtdışında yaşayanlar
için Müsteşarlık (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) aracılığıyla yurtdışı adreslerine tebligat yapılması suretiyle
işlem tesis edilir.
(5) Tahakkuk ettirilen para cezalarının tahsil edilememesi hâlinde tasfiyelik hale gelen taşıtların satış
bedelinden, Kanunun 180 inci maddesi uyarınca mahsubunun yapılması amacıyla taşıta ait tespit tahakkuk belgelerine
ceza tutarları yazılır veya satıştan önce ilgili tasfiye işletme şube müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.
Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu
kapsamında işlem yapmaya yetkili gümrük idareleri
MADDE 33 – (1) Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş
formuna kayden taşıt getirecek kişilere, geçici ithal iznini vermeye ve işlemleri yerine getirmeye bu kişilerin
bulunduğu yere en yakın gümrük idaresi yetkilidir. Birden fazla gümrük idarelerinin bulunduğu yerlerde bu tür
işlemleri yapmaya yetkili gümrük idaresi gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince belirlenir.
Kefil kuruluşa ilişkin hükümler
MADDE 34 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (e) ve (o) bentlerinde tanımlanan ve gümrük idarelerine
teminat hükmünde ibraz edilen karneleri düzenlemeye yetkili kefil kuruluşlar, kapsam, yetki ve sorumlulukları
düzenleyen bir protokol ile Müsteşarlıkça belirlenir.
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 35 – (1) 23/1/2010 tarihli ve 27471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Kişisel ve
Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı (5 inci mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu TIR
İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinin 51 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu Tebliğde yer almayan hususlarda takip edilecek mevzuat
MADDE 36 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda; 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Geçici İthalat Sözleşmesi, 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı
Gümrük Kanunu ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanununun
Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 sayılı Karar hükümlerine göre işlem yapılır.
Yetki
MADDE 37 – (1) Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanmasını
temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya
yetkilidir.
Protokol hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan 23/1/2010 tarihli ve 27471 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel
Tebliğinin 24 üncü maddesi uyarınca kefil kuruluşlar ile Gümrük Müsteşarlığı arasında düzenlenmiş bulunan
protokoller, bu protokollerin yerine yenileri düzenleninceye kadar yürürlükte kalırlar.
Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK: 1
DİPLOMATİK MİSYON TEMSİLCİLİKLERİ YA DA BENZERİ ULUSLARARASI KURULUŞLARDA
ÇALIŞAN DİPLOMAT OLMAYAN MEMURLARIN KİŞİSEL KULLANIMLARINA MAHSUS KARA
TAŞITLARINA İLİŞKİN
GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ
…………….. Büyükelçiliği
No: ……………..
Büyükelçiliğimizde / Teşkilatımızda diplomat olmayan memur olarak çalışan ………………………………
Türkiye’ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını getirmiş bulunmaktadır.
Adı geçenin bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını, giderken tekrar aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple
götürmez ise mevzuat dâhilinde alınması gereken gümrük vergilerini ödeyeceğini, dâhilde alınan vergileri vereceğini
ve yurt dışına kesin çıkışı esnasında gümrük ve maliye daireleri ile her türlü ilişiğinin kesilmesinden sonra ayrılmasına
müsaade edileceğini, aksi takdirde gümrük idarelerince aranan gümrük vergilerinin ödeneceğini Büyükelçiliğimizce /
Teşkilatımızca beyan ve taahhüt ederiz.
…/…/20…
Büyükelçi
Römork veya Karavan varsa bu kısımda ayrıca belirtilecektir
Taşıtın
Markası :
Modeli :
Tipi :
Cinsi :
Motor no :
Şase no :
Kapı adedi :
Radyo/teyp markası :
Silindir adedi :
Ağırlığı :
Türkiye’ye giriş tarihi :
Taşıt Sahibinin
Doğum yeri :
Doğum tarihi :
Türkiye’ye son geliş tarihi :
Türkiye’de kaç yıldan beri
Oturduğu :
Adresi :
……………..……… Elçiliğince/Teşkilatınca yukarıda taşıtım hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve
beyan ederim.
Tarih ve İmza
EK: 2
TÜRKİYE’YE TEKNİK İŞBİRLİĞİ VEYA BENZERİ ANLAŞMALAR UYARINCA ÇALIŞMAK ÜZERE
GELEN UZMANLARIN KİŞİSEL KULLANIMLARINA MAHSUS KARA TAŞITLARINA AİT GEÇİCİ
GİRİŞ BELGESİ
Hükümetimizle ………………………. Hükümeti arasında yapılan ../../20.. tarihli anlaşma hükümleri gereğince
Bakanlığımızda/Teşkilatımızda çalışmakta olan …………………………. Türkiye’ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını
getirmiş bulunmaktadır.
Adı geçenin bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını, giderken aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götürmez ise
mevzuat dâhilinde alınması gereken gümrük vergilerini ödeyeceğini, dâhilde alınan vergileri vereceğini ve yurt dışına
kesin çıkışı esnasında gümrük ve maliye daireleri ile her türlü ilişiğinin kesilmesinden sonra ayrılmasına müsaade
edileceğini aksi takdirde gümrük idarelerince aranan gümrük vergilerinin Bakanlığımız/Teşkilatımız tarafından
ödeneceğini beyan ve taahhüt ederim.
…/…/20…
Adı Soyadı
Tam yetkili şahsın
(Memuriyet unvanı)
(İmza ve Mühür)
Römork veya Karavan varsa bu kısımda ayrıca belirtilecektir
Taşıtın
Markası :
Modeli :
Tipi :
Cinsi :
Motor no :
Şase no :
Kapı adedi :
Radyo/teyp markası :
Silindir adedi :
Ağırlığı :
Türkiye’ye giriş tarihi :
Taşıt Sahibinin
Doğum yeri :
Doğum tarihi :
Türkiye’ye son geliş tarihi :
Türkiye’de kaç yıldan beri
Oturduğu :
Adresi :
………………………..… Bakanlığınca/Teşkilatınca yukarıda evsafı gösterilen taşıtım hakkında taahhüt olunan
hususları aynen kabul ve beyan ederim.
Tarih ve İmza
EK: 3
YABANCI TAŞITLAR GEÇİCİ GİRİŞ FORMU
Taşıt Sahibinin
Adı soyadı :
Baba adı :
Doğum yeri :
Doğum tarihi :
Pasaport no :
Adresi :
Taşıtın
Markası :
Modeli :
Tipi :
Cinsi :
Motor no :
Şase no :
Kapı adedi :
Radyo/teyp markası :
Silindir adedi :
Ağırlığı :
Türkiye’ye giriş tarihi :
Yabancı plakası :
Yerli plakası :
Römork veya Karavan varsa bu kısımda ayrıca belirtilecektir.
Teminatın
Tutarı :
Makbuz no :
Süre Sonu :
Yukarıda özellikleri belirtilen taşıt hakkında …………….. Gümrük Müdürlüğünce …………… no’lu dosya açılarak
geçici girişi sağlanmıştır.
…/…/20…
Gümrük Müdürü
(İmza ve Mühür)
EK: 4
TAŞIT KAŞESİ ÖRNEKLERİ
Giriş taşıt kaşesi
Çıkış taşıt kaşesi
Kaşe Ebatları :
Genişlik: 3,8 cm.
Yükseklik 2 cm.
EK: 5
GEÇİCİ TRAFİK TESCİL BELGESİ
Aşağıda özellikleri yazılı otomobil/motosiklet hakkında gümrüğümüzce gerekli geçici giriş işlemi yapılmıştır.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu hususta yayımladığı tamime göre trafiğe tescil edilerek plaka
verilmesi, kendi memleketindeki kayıtlarını kapatmaları için milli plakalarının kendilerine iade edilmesi ve bu “geçici
trafik tescil belgesi”ne istinaden ahara, devir, satış veya Türkiye’de mukim şahıslar tarafından iktisabının yapılmaması
ricasıyla yalnız ……………………………… trafik bürosuna ibraz olunmak üzere bu şahadetname düzenlenmiştir.
İlgiliye verilen MA-MZ plakasının Müdürlüğümüze bildirilmesini arz/rica ederim.
Gümrük Müdürü/Memuru
(İmza ve Mühür)
Taşıtın
Markası :
Modeli :
Tipi :
Cinsi :
Motor no :
Şase no :
Beygir gücü :
Kapı adedi :
Radyo/teyp markası :
Silindir adedi :
Ağırlığı :
Taşıt Sahibinin
Adı soyadı :
Çalıştığı / ikamet ettiği /
tahsilde bulunduğu yer :
İş adresi :
Ev adresi :
GSM numarası :
E-mail adresi :
Giriş belgesinin türü :
Geçerlilik tarihi :
Numarası :
NOT: Taşıtın ruhsatına "Satılamaz" kaydının yanı sıra, "Ruhsatta adı kayıtlı kişi, eşi veya usul ya da füruu olan
kişiler dışında başka kişilerce kullanılamaz" ibaresi konulmalıdır.
NOT 2 : Özel bir hizmet akdi ile istihdam edilen kişi tarafından kullanılmasına izin verilmesi hâlinde, taşıt ruhsatına
“hizmet akdi kapsamında …………………………... tarafından da kullanılabilir” ibaresi konulmalıdır.
EK: 6
YABANCI TAŞITLAR GEÇİCİ GİRİŞ KARNESİ
VEYA YABANCI TAŞITLAR GEÇİCİ GİRİŞ FORMU
KAPSAMINDA TAŞIT GETİREN ŞAHISLAR TARAFINDAN
VERİLECEK TAAHHÜTNAME
…………………………………. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
Geçici ithalinin yapılmasını istediğim otomobilim/motosikletim ve otomobilimle beraber bir adet
Karavanım/Römorkum yurtdışı edilmeden başka taşıt getirmeyeceğimi, bu taşıtı yalnız kişisel ve aile ihtiyaçlarında
kullanacağımı, üçüncü şahıslara kullandırmayacağımı, her ne sebeple olursa olsun başkalarına devir veya satışı veya
Türkiye’de mukim gerçek veya tüzel kişiler tarafından iktisabının yaptırılmayacağını, geçici ithalat rejimi hükümlerine
esas durumumda bir değişiklik olması halinde 30 (otuz) gün içerisinde gümrük idaresine bilgi vereceğimi, taşıtın ilk
girişinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde iş yerine/ikamet yerime en yakın trafik idaresine kayıt ettireceğimi,
benzerlerinden dâhilde alınmakta olan vergi ve resimlerini ödeyeceğimi, taşıtın girişine dayanak teşkil eden Yabancı
Taşıtlar Geçici Giriş Karne süresinin uzatılması için süre bitmeden önce kefil kuruluş aracılığı ile gümrük idaresine,
Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu süresinin uzatılması için süre bitmeden önce gümrük idaresine başvuracağımı ve
bunlara uymadığım takdirde, hakkımda 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna ilişkin mevzuat hükümlerinin
uygulanmasını taahhüt ve kabul ederim.
İmza
Taşıt Sahibinin
Adı soyadı :
Doğum yeri :
Doğum tarihi :
Adresi :
Cep telefonu numarası :
E-posta adresi :
NOT: Getirilmeyen taşıtın üstü çizilecektir.
ANNEX:6
COMMITMENT LETTER TO BE GIVEN BY PERSONS BRINGING VEHICLES UNDER THE CARNET
OF TEMPORARY ENTRANCE FOR FOREIGN VEHICLES OR TEMPORARY ENTRANCE FORM FOR
FOREIGN VEHICLES
…………………………………. CUSTOMS DIRECTORATE
I commit and accept that I will not bring another vehicle unless my car/motorcycle and only a single Caravan/Trailer
with my car which I asked for the temporary admission are deported, I will use this vehicle only for personal and
family needs, will not let it be used by third persons, whatever the reason is not to transfer or sale it to others or allow
to be acquired by natural or legal persons resident in Turkey, inform the customs authority in 30(thirty) days in the
case that an amendment occur in my situation based to the temporary admission regime, to register to the traffic office
nearest to the place of business/resident in 30(thirty) days as of the first entrance of the vehicle, to pay the tax and
duties levied on similars inwards, to apply to the Customs Office to extend the term of the Carnet of Suspense Entry
for Foreign Vehicles providing basis for the entrance of the vehicle by the guarantor board before the time expired and
in the event that I don’t comply with these, to be applied Customs Law numbered 4458 and related legislation .
Signature
Owner of the Vehicle
Name,Surname :
Birthplace :
Birthdate :
Address :
Mobile number :
E-mail :
NOTE: The vehicle not brought is to be crossed out.
EK: 7
YURTDIŞINA TAŞITSIZ ÇIKACAK ŞAHISLARA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME
…………………………………. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
Yurtdışına geçici olarak çıkma mecburiyetinde olduğumdan ………………… tarihinde Türkiye’ye getirmiş olduğum
ve …………………. tarihine kadar süresi bulunan ……………... plakalı taşıtımı yurtdışı etmeden veya gümrük
gözetimine bırakmadan, yurtdışına çıkışıma izin verilmesini talep ediyorum.
Yurtdışında olduğum süre boyunca, söz konusu taşıtın aşağıda beyan ettiğim adreste park halinde bulunacağını, eşim
veya usul ya da füruum olanlar dâhil başkaları tarafından kullanılmayacağını, süre bitiminde yurtdışına çıkaracağımı
ya da gümrük idaresine teslim edeceğimi, yurtdışında bulunduğum sürenin, taşıtın Türkiye’de bulunma süresine ilave
edilmeyeceğini bildiğimi beyan ve taahhüt ederim.
…/…/20…
Adı Soyadı
Adı soyadı :
GSM numarası :
E-mail adresi :
Pasaport no :
T.C. kimlik no :
Yurtiçi adresi :
Yurtdışı adresi :
İlgili şahsın yurtdışına çıkışı esnasında pasaportunda bulunan “taşıt kaşesinin” dikkate alınmadan, taşıtsız olarak
yurtdışına çıkışına izin verilmesi uygun bulunmuştur.
Yetkilinin Unvan ve İmzası
ANNEX: 7
COMMITMENT LETTER FOR PERSONS TO GO ABROAD WİTHOUT VEHICLES
…………………………………. CUSTOMS DIRECTORATE
I request you to permit my exit abroad, unless taking abroad or leaving my vehicle which I brought on the date …….
to Turkey and which has duration until the date…….. plate no……… to the control of the customs authority since I’m
obliged to exit abroad temporarily.
I declare and commit that the mentioned vehicle will be in park at the address I declared below, not to be used by
others including my spouse or the persons in my lineal consanguinity as long as I stay abroad, to take it abroad when
the time expired or deliver it to the customs authority and I’m informed that the time I’ve spent abroad wouldn’t be
added to the duration in which the vehicle stay in Turkey.
…/…/20…
Name, Surname
ADDRESS AND TELEPHONE
The Address in Turkey :
Phone number :
The Address Abroad :
Phone number :
GSM no :
E-mail address :
It’s approved to permit the relevant person’s exit abroad without considering “The vehicle seal” existing on his
passport during exit abroad
The Title and the Signature of the Authority
EK: 8
GEÇİCİ BIRAKMA/TERK DİLEKÇESİ
………………………………….GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………tarihinde …………………Gümrük Müdürlüğünden Türkiye’ye geçici ithalini yapmış olduğum
taşıtımı, mazeretimden dolayı yurtdışına çıkma mecburiyetinde olduğum için idarenize geçici olarak bırakmak
istiyorum.
Taşıtımı, Gümrük Yönetmeliğinin 417 nci maddesinde belirlenen bir aylık sürenin sonu olan ……………………….
tarihine kadar yurtdışı etmediğim veya teslim almadığım veya ek süre talebinde bulunmadığım takdirde kendi irade ve
arzumla Türkiye Cumhuriyeti Devletine terk etmiş sayacağımı ve hiçbir hak talep etmeyeceğimi beyan ve imza
ederim.../../20..
Geçici Bırakanın
Adı ve Soyadı
İmzası
ADRES VE TELEFON
Türkiye’deki adresi :
Telefon no :
Yurtdışındaki adresi :
Telefon no :
GSM no :
E-mail adresi :
NOT: Taşıt ile ilgili olarak cezai bir durum var ise ceza kararı ilgiliye tebliğ edilmelidir.
ANNEX: 8
TEMPORARY DEMISE/ABONDONMENT LETTER
…………………………………. CUSTOMS DIRECTORATE
I would like to leave my vehicle which I brought under the temporary admission from ……….. Customs Office to
Turkey on the date ……… to your office since I’m obliged to go abroad because of my excuse.
In the event that I don’t take abroad or receive my vehicle or request for added duration until the date…..…………
which is the end of the duration of one month determined in the article 417 of the Customs Regulation, I declare and
sign that I will be deemed to leave it to the Turkish Republic on my own will and request and not to claim for any
right..../../20..
Name, Surname
Signature of the person
leaving the vehicle temporarily
ADDRESS AND TELEPHONE
The Address in Turkey :
Phone number :
The Address Abroad :
Phone number :
GSM no :
E-mail address :

ordering abortion pills to be shipped to house redirect where can i get the abortion pill online
order abortion pill online abortion pill online cytotec abortion pill buy online